REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA 6 WRZEŚNIA 2015 r.

Siedziba Obwodowa Komisji ds. referendum nr 5 w sołectwie Strażów zlokalizowana jest w Zespole Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270 A tel. nr 17 771-18-54. Granice obwodu obejmują granice administracyjne sołectwa Strażów.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 06 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Kto może brać udział w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Osoba uprawniona jest wpisywana z urzędu do spisu osób uprawnionych w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce (Patrz. Głosowanie).

Sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie;

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.


źródło: www.pkw.gov.pl
Załączniki:
1. ZARZĄDZENIE NR 97/2015 WÓJTA GMINY KRASNE
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Krasne
 2. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazanie,które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
 3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE  z dnia 7 lipca 2015 r.
Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym w dniu 6 września 2015 r., wyznaczam tablice ogłoszeń sołectw gminy Krasne:

Nazwa sołectwa Lokalizacja tablicy ogłoszeń
Sołectwo Strażów 1.  Obok przejazdu/rampy kolejowej
2.  Obok Kościoła w Strażowie
3.  Przy skrzyżowaniu z drogą na Olszyny