Historia parafii i kościoła w Strażowie

k1Historia parafii Strażów pisana wieloma sercami…

Strażów istnieje już w XIV wieku na mapie Polski. Jego historia trwa ponad 600 lat. Uczeni podają fakt historyczny, że król Kazimierz Wielki 19 stycznia 1354 r. przekazał na własność Strażów i Krasne rycerzowi Janowi, synowi Pakosława ze Stróżysk w nagrodę za walkę z Tatarami. Fakt ten potwierdza, że Strażów wówczas już istniał i był osadą królewską. W XV wieku przez 30 lat właścicielką Strażowa, Krasnego i Wilkowyi była Małgorzata, Pani Rzeszowska. W latach 1638-1693 właścicielami tych ziem byli Lubomirscy. Książę Jerzy Ignacy Lubomirski piastował urząd Wielkiego Chorążego Koronnego i był generałem wojsk saskich.

Kroniki podają opis – wielkiej powodzi, jaka miała miejsce w czerwcu na św. Jana w 1739 r. Zniszczyła wszystkie plony, szczególnie zboże, które miało być spławiane do Gdańska.

W 1740 r. wielka zima dopełniła goryczy cier­pienia okolicznych mieszkańców tych ziem. Mieszkańcy Strażowa byli katolikami i do 1412 r. należeli do parafii w Łańcucie. Tam chrzcili swe dzieci, zawierali związki małżeńskie i korzystali z posługi duszpasterskiej. Z chwilą powstania parafii w Krasnem w 1412 r. Stra­żów został włączony do nowej parafii. Kościół i parafia zostały przybliżone do mieszkańców Strażowa. Tak było ponad 500 lat. Po II Wojnie Światowej, ks. Jaroch, proboszcz parafii Krasne zaproponował mieszkańcom Strażowa budowę własnej świątyni. Pomysł chętnie podjęto i przystąpiono do niezbędnych prac z tym związanych. 17 października 1948 r. ks. Bp Wojciech Tomaka dokonał poświęcenia placu i kamienia węgielnego pod nową świątynię.

W rok po rozpoczęciu budowy w dniu 6 listopada 1949 r. Ordynariusz Przemyski ks. Bp Franciszek Barda dokonał poświęcenia nowej świątyni. Projekt kościoła wykonał inż. Jerzy Jachowicz z Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych – Biuro Architektoniczne DŹWIGAR w Szczecinie. Zatwierdzenie projektu przez władze nie obyło się bez trudności, jednym z zarzutów postawionych przez ówczesnego urzędnika wyrażonych na piśmie było to, że kościół będzie się za bardzo wyróżniał od innych budowli w Strażowie.

Ks. Bp Franciszek Barda nadal tytuł świąty­ni NMP Królowej Polski i św. Antoniego Padew­skiego, ustanawiając odpust na dzień 3 maja.

Pierwszym proboszczem w Strażowie został ks. Antoni Rajzer, którego mieszkańcy sami przy­wieźli wozem konnym z Handzlówki na paster­kę w 1950 r. i tak już ksiądz tu pozostał. On też prowadził dalsze prace przy wykończeniu bu­dowy. W 1972 r. przeszedł na emeryturę i za­mieszkał na terenie parafii. Zmarł w 1974 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Strażowie.

Na następcę Ksiądz Biskup wyznaczył ks. Antoniego Bieszczada.

W tym czasie powiększyła się parafia o 100 rodzin z sąsiedniej Palikówki. Ksiądz pro­boszcz borykał się z trudnościami ze strony władz państwowych. Zbudowano dzwonnicę, na której umieszczono trzy dzwony. Do dziś wzy­wają wiernych na nabożeństwa i do modlitwy na Anioł Pański wzorem ojców naszych. Zbudo­wano punkt katechetyczny, wg projektu inż. Józefa Bochenka, umeblowano zakrystię, spra­wiono ławki do kościoła, odnowiono plac kościel­ny oraz zgromadzono materiał na budowę ple­banii w miejsce starej drewnianej.

W lipcu 1975 r. parafię objął ks. Karol Mu­siał. W tym czasie prowadzono prace przy bu­dowie plebanii wg projektu inż. Józefa Bochen­ka ułożono chodnik wokół kościoła. W kościele natomiast wykonano nowe sklepienie drewniane beczkowe oparte na dwóch drewnianych przę­słach wg projektu mgr inż. Chucherko i Miazgi. Sprawiono nowe ołtarze, stacje drogi krzyżowej rzeźbione w kamieniu, boazerię i podwójne okna. 24.09.1984 r. nagła śmierć wyrwała ks. Ka­rola z żyjących na ziemi po nagrodę u Pana. Parafię objął w tym samym roku ks. Edward Moskal. Kontynuowano dalej prace w kościele, wykonano drzwi pod chórem, elektryczny na­pęd dzwonów, schody przed kościołem, doko­nano wymiany instalacji elektrycznej w kościele, sprawiono chrzcielnicę oraz duży drewniany krzyż. W 1992 r. obok kościoła wybudowano kaplicę po­grzebową pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, którą poświęcił ks. Bp Edward Białogłowski. W sierpniu 1996 r. ks. Edward Moskal prze­szedł na emeryturę i zamieszkał w Katowicach, a parafię objął ks. Henryk Barć. W tym okresie w parafii przeprowadzono prace przy rozbudowie nowej zakrystia, zmiany dachu kościoła, ułożenia kostki  brukowej wokół świątyni, wymieniono okna i in.);

od 2004 r. ks. Jerzy Uchman prowadził prace w parafii w tym: nastawa ołtarzowa, wydłużenie prezbiterium, nowe ławki, centralne ogrzewanie, balaski, nowa chrzcielnica, odnowienie polichromii, zewnętrznej elewacji kościoła, nowe schody do świątyni, parking wokół kościoła, 2011.07.08 – poświęcono wokół kościoła DROGĘ KRZYŻOWĄ jako wotum dziękczynne BOGU NAJWYŻSZEMU za Beatyfikację Jana Pawła II w dniu 1 maja 2001 r. W nastawie ołtarza zostały umieszczone: obraz MB Królowej Polski oraz rzeźby patronów diecezji rzeszowskiej, a na filarach przylegających płaskorzeźby św. Józefa i Jezusa Miłosiernego. W dniu 16 V 2009 r. strażowski kościół konsekrował Bp Kazimierz Górny.

Od 2011 parafię objął ks. Edward Wnęk który prowadzi bieżące prace remontowo-konserwacyjne w parafii w tym: remontu ogrodzenia wraz ze schodami wokół kościoła, dachu na zakrystii, wymiany nagłośnienia i oświetlenia w kościele, remontu pomieszczeń plebani, wykonanie nowych alejek na cmentarzu parafialnym i in. W dniu 13 maja 2012 r odbyła się uroczystość poświęcenia figurki Matki Bożej Fatimskiej. Parafian Strażowa cieszy materialne piękno świątyni, lecz nade wszystko intensywnie wzrastający kult Maryi, do której co tydzień zwracają się w środowej nowennie i w Apelu Jasnogórskim w pierwsze soboty miesiąca, ponadto od 13 maja do 13 października odprawiamy Nabożeństwa Fatimskie. Wiernym opiekunem Strażowani jest także św. Antoni, czczony w każdy wtorek. Mieszkańcy parafii zachowują wdzięczną pamięć o byłych pasterzach parafii i potrafią docenić trud księży w modlitwie.


5?

?