Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2020 w województwie podkarpackim

3 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w 2020 roku, podczas której ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w województwie podkarpackim powołano 22 Powiatowe Komisje Lekarskie, które orzekają o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku stają  przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2001. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2020 r. otrzyma od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, w którym określony będzie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać (może być również określone, na którą godzinę należy się stawić).

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm, bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, może orzec jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie kategoria “A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
  • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokuje odzyskanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
  • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
  • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzanych badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddawaną badaniu. Dlatego bardzo ważnym jest, ażeby pamiętać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji lekarskiej wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy. W sytuacji, gdy na tej podstawie, komisja lekarska nie jest w stanie określić kategorii zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, w tym także specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem określonym w art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. .2019.1541 t.j. z dnia 2019.08.19).

Powiatowe komisje lekarskie wydadzą każdej osobie orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, które jest decyzją administracyjną, od której osoba niezadowolona, niezależnie od orzeczonej kategorii zdolności, ma prawo wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) orzeczenia. W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (oświadczenie na piśmie), a z chwilą złożenia takich oświadczeń przez wszystkie strony orzeczenie (decyzja) staje się ostateczna i prawomocna. Strony, składając takie oświadczenie, zrzekają się równocześnie prawa do wniesienia skargi do sądu.

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez policję, może być nałożona kara administracyjna w postaci grzywny lub kara ograniczenia wolności – zgodnie z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP


Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Po upływie tego terminu osoby takie są zobowiązane do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej w 2020 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie dziale „Kwalifikacja wojskowa” w zakładce „Pozostałe” na górnej belce strony głównej.

Terminy i miejsca pracy Powiatowych Komisji Lekarskich w 2020r.

Lp. Nazwa PKLek Dzień rozpoczęcia Dzień zakończenia Miejsce pracy PKLek
1. BRZOZÓW 02 marca 24 marca w budynku Brzozowskiego Domu Kultury ul. Armii Krajowej 3
2. DĘBICA 02 marca 16 kwietnia w budynku byłego gimnazjum Nr 1 w Dębicy ul. Cmentarna 1
3. JAROSŁAW 03 lutego 09 marca w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych  „Bursy Międzyszkolne przy ul. Reymonta
4. JASŁO 04 lutego 17 marca w budynku  PGNiG przy ul. Asnyka 6
5. KOLBUSZOWA 03 lutego 27 lutego w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Jana Pawła II 8
6. KROSNO NR 1 09 marca 23 marca w budynku Dzielnicowego Domu Ludowego „Puchatek” przy ul. Chopina 8
7. KROSNO NR 2 04 lutego 16 marca w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia przy ul. Kazimierza Wielkiego 8
8. LESKO 10 lutego 27 lutego w budynku  Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Jana Pawła II18b
9. LEŻAJSK 18 lutego 16 marca w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 65
10. LUBACZÓW 10 lutego 28 lutego w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Konopnickiej 2
11. ŁAŃCUT 10 lutego 06 marca w budynku  Zespołu Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna przy ul. Armii Krajowej 51 D
12. MIELEC 24 lutego 06 kwietnia w budynku  Spółdzielczego Domu Kultury Miejskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej
przy ul. Kusocińskiego 13a
13. NISKO 10 lutego 05 marca w budynku  Przychodni Specjalistycznej  przy ul. Wolności 54
14. PRZEMYŚL 03 lutego 13 marca w budynku  Przemyskiego Ośrod. Sportu i Rekr. przy ul. Mickiewicza 30
15. PRZEWORSK 03 lutego 25 lutego w budynku  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „A-Wmed” Sp. Z.o.o 
przy ul. Kilińskiego 2
16. ROPCZYCE 02 marca 24 marca w budynku  Warsztatów Szkolnych ZS im. ks. J. Zwierza przy ul. Konopnickiej 2
17. RZESZOW nr 1 04 lutego 31 marca w budynku  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21
18. RZESZOW nr 2 04 lutego 31 marca w budynku  Osiedleniowego Domu Kultury  przy ul. Kochanowskiego 29
19. SANOK 24 lutego 26 marca w budynku Starosty Sanockiego przy ul. Jagiellońskiej 22
20. STALOWA WOLA 23 marca 30 kwietnia w budynku  Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców  przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 83
21. STRZYŻÓW 30 marca 21 kwietnia w budynku Domu Kultury „Sokół” przy ul. Mostowej 2
22. TARNOBRZEG 17 lutego 18 marca w budynku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  przy Przy Zlewie 2

Dodaj komentarz