XLIII sesja rady gminy Krasne – 29.11.2017 r.

XLIII sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – parter)

Czy zostaną uchwalone podwyżki stawek opłat za: podatek od nieruchomości, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok? Zobaczymy jak radni gminy reprezentują interesy mieszkańców.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości,
2.2. obniżenia ceny skupu żyta,
2.3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna,
2.4. o uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych,
2.5. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
2.6. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.8. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
2.9. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem,
2.1O. utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem,
2.11. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
2.12. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
2.13. najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne,
2.14. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 455/11 w Strażowie),
2.15. dzierżawy nieruchomości stanowiącej Własność Gminy Krasne (część dz. nr 1216/10 w Palikówce),
2.16. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 538/1, 357/3, 352/1 w Strażowie),
2.17. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Malawa gm. Krasne,
2.18. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2.19. zabezpieczenia przez Gminę Krasne wkładu własnego do realizacji projektu “Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18- 017/17, RPO WP na lata 2014-2020 , Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
2.20. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022,
2.21. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Zapytania , interpelacje , wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

 

Dodaj komentarz