ABC referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 września 2016 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa

Na  podstawie  art. 20 ust. 3 i 4 w związku  z art. 9 ust. 2 ustawy  z dnia  15 września  2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz . 400), w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego  w  Warszawie  z dnia 21  czerwca  2016  r., sygn.  akt.  II OSK  1236/ 16, w  związku z art. 167 § l pkt l O ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r . Kodeks Wyborczy (Dz. U . z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz . 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz . 881, Nr 149, poz .889, Nr  171, poz.  1016 i Nr217 , poz.  1281, z2012 r ., poz. 849, 951 i  1529, z2014 r. poz . 179,180 i  1072 oraz z 2015 r. poz . 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie postanawia:

§l Przeprowadzić  referendum   gminne  w  sprawie  dobrowolnego  połączenia  Gminy  Krasne  z  Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa, zwane dalej “referendum”.

§2  Wyznaczyć datę referendum na niedzielę dnia 23 października 2016 r.

§3 Referendum   polegać   będzie   na  udzieleniu   na  karcie   do  głosowania   pozytywnej   lub  negatywnej odpowiedzi , na pytania o następującej treści:

l. “Czy jest Pani/Pan za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?”

2.”Czy jest Pani/Pan za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszowa? “

§4 Określić terminy  wykonania  czynności  związanych  z przeprowadzeniem  referendum jak  w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego postanowienia.

§5 Określić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§6 Określić wzór i treść nakładki na kattę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia .

§7 Wykonanie postanowienia powierzyć Radzie Gminy w Krasnem oraz Wójtowi Gminy Krasne .

§8 Postanowienie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz rozplakatowaniu  na terenie Gminy Krasne.podpis-komisaza

 

 

 


Załącznik nr l do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 września 2016 r.

KALENDARZ  CZYNNOŚCI

związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem  Rzeszów  oraz przyłączenia  sołectwa Malawy  do Rzeszowa

Termin wykonania  czynności

referendalnej

Treść czynności referendalnej
do 9 września 2016 r.

– ogłoszenie w Dziennik u Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Krasne postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie  o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa;

do 23 września 2016 r.

– podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójt a Gminy Krasne o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalach komisji obwodowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

–  zgłaszanie  Radzie Gminy  w  Krasnem  kandydatów  na  członków  Gminnej  Komisji  do Spraw Referendum w Krasnem;

do 28 września 2016 r.

–  zgłaszanie do Wójta Gminy Krasne kandydatów  na członków obwodowych  komisji  do spraw referendum;

–   powołanie  przez  Radę  Gminy  w  Krasnem  Gminnej  Komisji  do  Spraw  Referendum w Krasnem ;

do 2 października 2016 r .*

–  powołanie  przez  Gminną  Komisję  do  Spraw  Referendum  w  Krasnem  obwodowych komisji do spraw referendum ;

–  sporządzenie   w   Urzędzie   Gminy   Krasne   spisu   osób   uprawnionych   do   udziału w referendum;

–   zgłaszanie  Wójtowi  Gminy Krasne przez osoby uprawnione  do udziału w referendum zamiaru  głosowania  korespondencyjnego,  w  tym  ewentualnie  zamiar  głosowania  przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille ‘a;

–    przekazanie osobom uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie referendum, godzinach głosowania,  sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego  lub przez pełnomocnika;

do 14 października 2016 r.

– składanie wniosków  do Wójta  Gminy  Krasne  o sporządzenie  aktu  pełnomocnictwa  do głosowania;

do 18 października 2016 r . – składanie przez osoby uprawnione  do udziału w referendum  wniosków o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
21 października 2016 r.

o godz. 24:00

-zakończenie kampanii referendalnej;
22 października 2016 r . -przekazanie przewodniczący m  obwodowych  komisji  do spraw  referendum  spisów  osób uprawnionych do ud ział u w referendum;
23 października 2016 r.

godz. od 7:0 do 21:0

 głosowanie

Uwaga*)

Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz . 112 z późn. zm.) w związku z art. l ust. 2 u stawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz.706)- jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.


Załącznik nr 2 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 września 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

INFORMACJA

Głosujący udziela odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając znak “X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok odpowiedzi pozytywnej “TAK” albo w kratce obok odpowiedzi negatywnej “NIE”. Postawienie znaku “X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie spowoduje nieważność głosu w zakresie tego pytania.


Uchwała nr 1/2016 Gminnej Komisji do spraw referendum w Krasnem z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.

Uchwała nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 28.09.2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem.

Pliki do pobrania Pobierz plik uchwala.xxvii.208.2016.2016-09-28.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach terytorialnej i obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Pliki do pobrania Pobierz plik obwieszczenie.09.09.2016.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 9 września 2016 r.

Na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów referendum gminnym w sprawie …

Pliki do pobrania Pobierz plik obwieszczenie.wojta.gminy.krasne.2016-09-09.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 9 września 2016 r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 września 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa.

Pliki do pobrania Pobierz plik postanowienie.komisarza.wyborczego.2016-09-05.pdf


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE

Zwołuję w dniu 30 września 2016r o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji do spraw Referendum …

Pliki do pobrania Pobierz plik obwieszczenie.wojta.gm.krasne.2016-09-30.pdf


 

One thought on “ABC referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów

Dodaj komentarz