ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW – 27.09.2015 r.

GMINA KRASNE
SOŁECTWO STRAŻÓW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( DZ. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
oraz § 8 Statutu Sołectwa Strażów

ZWOŁUJĘ

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
W DNIU 27 WRZEŚNIA 2015 r.
O GODZINIE 11:30 W PIERWSZYM TERMINIE
I O GODZINIE 11:45 W DRUGIM TERMINIE
W DOMU LUDOWYM W STRAŻOWIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy Krasne na temat realizacji zadań inwestycyjnych dla Sołectwa Strażów.
3. Sprawozdanie Sołtysa z posiedzeń Rady Sołeckiej.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2016 r. i założenia do Budżetu na 2016 r.
5. Informacja o nowej stronie internetowej Sołectwa.
6. Sprawy różne, zapytania, wnioski, itp.
7. Zamknięcie Zebrania.

Proszę o liczny udział w zebraniu:

SOŁTYS SOŁECTWA
STRAŻÓW
Grzegorz Morych