Wybory samorządowe 2018. Nowy podział gminy Krasne na okręgi wyborcze? [VIDEO]

Samorządy do 1 kwietnia br. muszą przyjąć uchwały w sprawie podziału JST na okręgi w jesiennych wyborach. Zaproponowany w projekcie uchwały podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy na terenie gminy Krasne, zawiera niewielkie lecz znaczące zmiany w stosunku do obecnego podziału.

Podział w gminie Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady gminy – uchwałę w tej sprawie przyjmą radni na sesji  5 marca br. Mieszkańcy gminy, wójta i radnych do rady gminy i sejmiku wybiorą jesienią. Termin wyborów samorządowych nie jest jeszcze znany.

Nowe okręgi wyborcze do Rady Gminy Krasne 2018

Podczas jesiennych wyborów (według projektu uchwały) utworzonych zostanie 15 okręgów wyborczych:
w sołectwie Krasne 6 okręgów jednomandatowych;  6 radnych
w sołectwie Malawa 5 okręgów jednomandatowych; 5 radnych
w sołectwie Strażów 3 okręgi jednomandatowe; 3 radnych
w sołectwie Palikówka 1 okręg jednomandatowy; 1 radny

Wyjątek dotyczy okręgu numer 15 w sołectwie Palikówka w którym z uwagi na spadek liczby mieszkańców liczba wybieranych radnych spadłaby z 2 do 1 mandatu radnego. Poza tym w okręgu sołectwie Strażów numer 12-13-14, liczba mandatów z obecnych 2 zwiększy się do 3 (z uwagi na wzrost liczby mieszkańców w ciągu 4 lat) “kosztem” mandatu radnego z sołectwa Palikówka?

W przypadku gdy Wyborcy nie zgadają się na ustalony podział przez radę gminy, w liczbie co najmniej 15 – mogą wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych do komisarza wyborczego. Mają na to 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

“Mamy nadzieję, że to nie jest żadna rozgrywka polityczna naszych lokalnych przedstawicieli, kosztem mieszkańców?” Bowiem w styczniu 2018 roku na terenie gminy Krasne zawiązało się Koło Radnych Prawa i Sprawiedliwości w ramach Gminnego Koło PIS Krasne


W celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018  poz. 130) wszystkie rady gmin (w tym Krasne) zobowiązane są do dokonania podziału gmin (Krasne) na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.

Zalecenia wynikające z treści Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, należy uwzględnić m.in. następujące zasady:

  • rada dokonuje podziału gminy na okręgi wyłącznie na wniosek właściwego wójta, jednakże podział zawarty we wniosku nie jest dla niej wiążący. Zmiany w podziale tym są możliwe pod warunkiem, że będą one zgodne z Kodeksem wyborczym,
  • przy dzieleniu gminy na okręgi wyborcze, rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych
    w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Przy dokonywaniu podziału należy uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku,
    którą zgodnie z Kodeksem wyborczym ustala Wojewoda,
  • należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo,
  • dokonywanie podziału na okręgi wyborcze następuje według tak zwanej jednolitej normy przedstawicielstwa, oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Następnie oblicza się liczbę mandatów w danym okręgu. PKW przypomina, że niedopuszczalne są odstępstwa od ustawowo określonej ścisłej procedury ustalania liczb mandatów przypadających poszczególnym okręgom wyborczym, bez względu na motywy, którymi kierować by się miały organy gminy, dążące do takich odstępstw,
  • wyborcy, w liczbie co najmniej 15 – mogą wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych do komisarza wyborczego. Mają na to 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługiwać będzie odwołanie do Państwowej komisji Wyborczej. Na jej uchwałę zaś – prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Projekt uchwały rady gminy Krasne (bez uzasadnienia z uwagi na brak na stronie gminy) w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło projektu: UG Krasneźródło: PKW

Zobacz także

Wyborco chcesz głosować? Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! [VIDEO]

Dodaj komentarz