Rusza kwalifikacja wojskowa 2018 w województwie podkarpackim

Od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2018. Każdy, kto kończy w tym roku 19 lat musi stawić się przed komisją. Inaczej grożą mu poważne konsekwencje. Obowiązek ten dotyczy 15 729 osób.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegać będzie:

12 533 mężczyzn urodzonych w 1999 r. (rocznik podstawowy),

2 813 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej,

383 kobiet.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2018 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Pierwsze posiedzenia powiatowych komisji lekarskich rozpoczną się w dniu 05.02.2018 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018r.

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi w dniu 15 stycznia 2018r. i trwać ona będzie na terytorium państwa od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

  • mężczyzn urodzonych w 1999r.;
  • mężczyzn urodzonych  w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a osoby te złożyły lub złożą w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem komisji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które  w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą studia wyższe na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia i ratownictwo medyczne; oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • ponadto do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej;
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia A lub D po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od daty doręczenia orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia B oczekiwać będą na kolejną wojskową komisję lekarską, na którą zostaną skierowane po upływie okresu na jaki została nadana kategoria B. Komisja oznaczy ich zdolność (kat. A), lub jej brak (kat. D lub E) do czynnej służby wojskowej i po uprawomocnieniu tego orzeczenia (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia E zostaną skreślone z ewidencji – nie podlegają one obowiązkowi służby wojskowej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – INFORMACJE OGÓLNE

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej , a mają ukończony 18 rok życia.
Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
– książeczkę wojskową;

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
1)    kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2)    kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3)    kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4)    kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

źródło:  rzeszow.wku.wp.mil.pl

Dodaj komentarz