XLVI sesja rady gminy Krasne – 19.01.2018 r.

XLIVI sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – part)

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania,
2.2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
2.3. o uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
2.4. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Krasne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Krasne na 2018 rok:
3.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3.2. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,
3.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s projektu uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2018r. i opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2018r.,
3.4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii Komisji Budżetu i Finansów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
3.5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
3.6. głosowanie w/s uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne:
4.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krasne na lata 2018-2033,
4.2. podjęcie uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2017 rok oraz planów pracy na 2018 rok.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
7. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy.
8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia,· komunikaty
9. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz