Jak głosować? Instrukcja głosowania w referendum gminnym w Krasnem.

Zastanawiasz się nad podstawowymi informacjami dotyczącymi referendum gminnego w Krasnem w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów? Kiedy odbywa się referendum, kto może głosować, jak wygląda karta referendalna do głosowania, w jakich godzinach otwarty jest lokal oraz do kiedy obowiązuje cisza referendalna. Wszystko znajdziesz tutaj.

Kiedy jest referendum?

Referendum gminie w Krasnem odbędzie się 23 października 2016 roku (niedziela). Taki termin zarządził Komisarz Wyborczy w Rzeszowie – Postanowieniem z dnia 5 września 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa.

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu mają prawo brać wszyscy uprawnieni spełniający następujące warunki:
– posiadający polskie obywatelstwo;
– najpóźniej w dniu głosowanie mający ukończone 18 lat;
– osoby, które nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoby, które nie zostały ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoby, które nie został pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Osoba uprawniona jest wpisywana z urzędu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca  stałego zamieszkania w Gminie.

W jakich godzinach otwarte są lokale?

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 23 października 2016 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Głosowanie trwa od godziny 7:00 rano do godziny 21:00

Gdzie znajdują się obwodowe komisje do spraw referendum?

Podajemy do wiadomości wyborców  informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum – w tym lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum lokalnym w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawa do gminy miasto Rzeszów, wyznaczonym   wymienionym   na  wstępie  Postanowieniem   Komisarza  Wyborczego  w  Rzeszowie  z  dnia 5 września 2016 r. na dzień 23 października 2016 r.

Jakich dokumentów potrzebuję?

Aby wziąć udział w głosowaniu potrzebny jest dokument dzięki, któremu możliwe będzie potwierdzenie tożsamości. Musi więc to być dokument ze zdjęciem, taki jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub służbowa. Dokument nie może być zniszczony ani uszkodzony.

Jak wygląda karta do głosowania?

Na pierwszej stronie znajduje się informacja: jakiego referendum dotyczy karta do głosowania, z którego okręgu jest oraz pieczęcie komisji.

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

 Jak się głosuje?

Sposób głosowania w referendum gminnym w Krasnem

W obwodowych lokalach referendalnych komisja wydawać będzie po jednej karcie do głosowania osobie uprawnionej do udziału w referendum.

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem. Głosujemy poprzez zakreślanie iksem („X”) kwadracika obok danego pytania.

Głosujący udziela odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie spowoduje nieważność głosu w zakresie tego pytania.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszow?”.

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie lub niepostawienie tego znaku w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie spowoduje nieważność głosu w zakresie tego pytania.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Jeśli zakreślony „iks” wyjdzie po za kwadracik – głos nadal jest ważny. Jednak jeśli podczas zakreślania zaznaczymy również inny kwadracik – głos będzie nieważny. Można zaznaczyć tylko jeden kwadracik,

zdjęcie: wiadomosci.gazeta.pl
 

Jakie są sposoby głosowania?

Głosować można w Gminie, w miejscu zameldowania w wyznaczonych do tego miejscach.

Głosować można na podstawie zgłoszenia do spisu wyborców, decydując się również na formę głosowania – osobiście w lokalu lub korespondencyjnie.

Wyborca możne glosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w tym ewentualnie zamiar głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, powinien być zgłoszony  przez wyborcę  Wójtowi  Gminy  Krasne  najpóźniej do dnia  03.10.2016  r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 72l,z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 14.10.2016 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Krasne o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborcy mogą składać wnioski  do Urzędu Gminy  Krasne o dopisanie  ich do spisu  osób  uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w terminie do dnia 18.10.2015 r. Siedzibą Gminnej Komisji do spraw referendum w Krasnem jest Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pokój Nr 26 II piętro)

Uwaga:
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za  pośrednictwem  pełnomocnika jest  wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia  pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego, można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasne 36-007 Krasne 121, pokój nr 1, nr telefonów: (17) 855-59-42, 855-57-67 lub w formie elektronicznej, adres e-mail a.szpyrka@gminakrasne.pl, m.werner@gminakrasne .pl

Od kiedy obowiązuje cisza referendalna?

Cisza referendalna zaczyna się 24 godziny przed dniem referendum. Trwa więc od 21 października, od północy do zakończenia głosowania, do godziny 21:00 dnia 23 października, o ile głosowanie nie zostanie przedłużone.

Podczas ciszy referendalnej zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej wyników przedreferendalnych sondażowni. Dotyczy to również publikowania wiadomości na portalach społecznościowych. Nie można ponadto prowadzić agitacji referendalnej mogącej mieć wpływ na przebieg referendum.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji na temat referendum w gminie Krasne w 2016 roku można znaleźć w ABC referendum oraz na stronie UG Krasne.

Dodaj komentarz