OGŁOSZENIE XVIII SESJA RADY GMINY KRASNE – 28.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
XVIII SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU
28 STYCZNIA 2016 r. o godz. 12:00
W SALI GOK W KRASNEM

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Krasne na 2016 rok:
3.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3.2. przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,
3.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s projektu uchwały budżetowej,
3.4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii Komisji Budżetu i Finansów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
3.5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
3.6. głosowanie w/s uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
4. Podjęcie uchwał w/s:
4.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
4.2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
4.3. dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne,
4.4. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne,
4.5. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne,
4.6. przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasne na lata 2016-2020”,
4.7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
4.8. Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne,
4.9. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem,
4.10. zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
6. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
7. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
8. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE