Wojewoda zgadza się na włączenie Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa. Proponuje aby w kolejnym roku Rzeszów złożył wniosek o połączenie Rzeszowa z całą gminą Krasne.

Wojewoda Podkarpacki wydała opinię dotyczącą wniosku władz Miasta Rzeszowa w sprawie przyłączenia do obszaru miasta trzech sołectw lub ich części z gmin powiatu rzeszowskiego:

– z gminy Krasne – obszaru sołectwa Malawa,
– z gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka,
– z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy.

Proponowana zmiana granic Rzeszowa dotycząca przyłączenia do obszaru miasta trzech sołectw lub ich części z trzech ww. gmin powiatu rzeszowskiego została zaopiniowana pozytywnie w stosunku do obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy (z gminy Głogów Małopolski), natomiast w pozostałym zakresie negatywnie.

Pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszów obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski wynika m.in. z położenia geograficznego i powiązań komunikacyjnych (do centrum Rzeszowa jest dwukrotnie bliżej niż do centrum Głogowa Małopolskiego), podmiejskiego charakteru sołectwa, woli mieszkańców sołectwa Pogwizdów Nowy wyrażonej w głosowaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką Pogwizdowa Nowego, jak również niezagrażającego całej gminie pogorszenia jej sytuacji finansowej. W 2019 roku podczas konsultacji społecznych w Pogwizdowie Nowym, w których brało udział prawie 500 osób, 82 proc. głosujących opowiedziało się za przyłączeniem sołectwa do Rzeszowa. Ponadto, również Rada Powiatu Rzeszowskiego pozytywnie zaopiniowała taką zmianę granic.

Na negatywną opinię Wojewody Podkarpackiego co do sołectwa Malawa (z gminy Krasne) oraz części sołectwa Racławówka (z gminy Boguchwała) wpłynęły przede wszystkim: brak zgody mieszkańców gmin (wyrażony podczas wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych), negatywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego, a także skutki finansowe ewentualnego dokonania wnioskowanych zmian, w szczególności w przypadku przyłączenia do Rzeszowa Malawy z gminy Krasne (związane z możliwością osłabienia zdolności samorządów lokalnych do realizacji zadań publicznych oraz inwestycyjnych).

Opinia wojewody podkarpackiego wraz z wnioskiem władz Miasta Rzeszowa została przekazana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podejmuje ją do końca lipca. Jeżeli będzie pozytywna, to Pogwizdów Nowy od 1 stycznia 2021 roku stanie się kolejnym osiedlem Rzeszowa.

Ewa Leniart wprost opowiedziała się za włączeniem do Rzeszowa gminy Krasne. Warunek? Miasto musi się porozumieć z władzami gmin i tamtejszymi radami. – To rozsądny kierunek – uważa wojewoda.

Ewa Leniart zaapelowała jednocześnie do władz miasta, aby w kolejnym roku Rzeszów złożył wniosek o połączenie z całą gminą Krasne.

To pozwoliłoby otrzymać rządowy bonus za taką fuzję (ok. 100 mln zł – red.), a także zabezpieczyć potrzeby rozwojowe miasta na kolejne lata. Jej zdaniem przyłączanie pojedynczych sołectw to zła metoda – zaznacza wojewoda podkarpacki.

“Dziękuję także za stanowisko Pani Wojewody, by w kolejnym roku został złożony wniosek o połączenie Rzeszowa z całą gminą Krasne. Ze wszech miar doceniam w tych działaniach Pani perspektywiczne spojrzenie na rozwój Rzeszowa, a co za tym idzie, na dalszy przyśpieszony awans cywilizacyjny całego województwa”

– zaznaczył w piśmie Tadeusz Ferenc.

Dodaj komentarz