Zebranie wiejskie sołectwa Strażów – 16.09.2018 r.

Sołtys sołectwa Strażów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów w dniu 16 września 2018 r. (niedziela) o godzinie 11:30 (w pierwszym termin) i o godzinie 11:15 (w drugim terminie).

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
Z W O Ł U J Ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 16.09.2018 roku (niedziela)
I Termin Zebrania o godz. 1130,
II Termin Zebrania o godz. 1145.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Strażowie

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2018 r.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
4. Wyrażenie opinii odnośnie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały o ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasne, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
5. Przedstawienie kandydatów na Wójta Gminy Krasne i Rady Gminy Krasne.
6. Sprawy różne, wnioski, zapytania.
7. Zamknięcie Zebrania.

Proszę o liczny udział w zebraniu.

Sołtys Sołectwa Strażów Grzegorz Morycz

 

Dodaj komentarz