Wymiana dotychczasowych kotłów w ramach ROF

Gmina Miasto Rzeszów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz gminami współtworzącymi ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

 1. Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmował będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na:
 2. a) podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
 3. b) kotły gazowe kondensacyjne:
 • jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),
 1. c) kotły na biomasę z automatycznym zasypem paliwa.

      Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 1. Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmował będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

 W ramach kosztów kwalifikowanych (tj. mogących zostać dofinansowane ze środków UE) ww. projektów możliwe będzie poniesienie wydatków na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
 • wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
 • likwidację, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptację/przebudowę pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulację instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalację kominową i wentylacyjną, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

Do 25% wydatków kwalifikowanych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

 *** Zgodnie z „Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.

źródło: rzeszow.pl

Dodaj komentarz