Zimowe utrzymanie dróg i chodników – kto odpowiada, gdzie zgłaszać

Portal strazow.pl po porannym poniedziałkowym “horrorze na drogach” na terenie gminy informuje kto odpowiada za którą drogę oraz podaje nr telefonów kontaktowych pod którymi można zgłaszać konieczność interwencyjnego odśnieżania bądź posypywania dróg.

W związku z interwencjami oraz zapytaniami mieszkańców dotyczących niewłaściwego zimowego utrzymania dróg i wynikłych z tego niebezpiecznych sytuacji drogowych w okresie zimowym na terenie gminy Krasne informujemy że obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcach dróg.

Zimowe obowiązki zarządców dróg

Gmina Krasne jest zarządcą dróg gminnych i tym samym na niej ciąży obowiązek ich zimowego utrzymania. Podobnie jest w przypadku dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Natomiast za krajową „94” odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Rzeszów.

Od 2017 roku zimowym utrzymaniem dróg gminnych w naszej gminie koordynować będzie Zakład Usług Komunalnych w Krasnem. Tak jak dotychczas, zadanie to wykonywane będzie przy pomocy firmy zewnętrznej wyłonionej w przetargu oraz w oparciu o posiadane zasoby. Zmiana usprawni system utrzymania dróg gminnych, poprzez stałą dbałość pracowników ZUK o ich stan oraz dostęp mieszkańców do całodobowego numeru kontaktowego.

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące niewłaściwego zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, należy zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne: 504 792 021

Drogi powiatowe: 17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe: 19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)

Wykaz dróg z terenu gminy Krasne wyznaczonych do zimowego utrzymania dróg

Za skutki wypadków, które będą spowodowane niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg publicznych spoczywa na zarządcach dróg.

Zimowe obowiązki spoczywają także na właścicielach posesji. Mają oni obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż  nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1289), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1332).

Zakres zimowego utrzymania dróg gminnych polega:
na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną). oraz stałej gotowości do działania.
Zimowym utrzymaniem dróg objęte będą drogi i parkingi o dł. 49,3 km wg załącznika nr 2.
Drogi będą utrzymywane w standardzie:
a) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości. Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu.
b) Jezdnię należy posypywać środkami szorstkimi opisanymi w pkt c poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, zakrętów, wzniesień i zatok autobusowych na ustne/telefoniczne polecenie koordynatora.
c) Do posypywania Wykonawca powinien użyć materiałów szorstkich Zamawiającego tj. piasku i/lub soli i/lub mieszanki piasku z solą składowanych na terenie SKR Krasne i SKR Malawa.
d) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb również w godzinach wieczornych i nocnych (tj. przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w szczególności: opady śniegu, mżawki), o czym Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego oraz na ustne/telefoniczne polecenie koordynatora.
f) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania usługi w pełnej gotowości do pracy tak, aby rozpoczęcie realizacji usługi mogło nastąpić najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania.

Dodaj komentarz