XLII sesja rady gminy Krasne – 27.10.2017 r.

XLII sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. powołania komisji doraźnej Rady Gminy Krasne do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym,
2.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.4. upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2017 rok,
2.5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
2.6. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Krasne,
2.7. zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne,
2.8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Krasnem,
2.9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Malawie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Malawie,
2.1O. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strażowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strażowie,
2.11. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Palikówce, w Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Palikówce,
2.12. zgody na przystąpienie przez Gminę Krasne do realizacji projektu “Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
2.13. zabezpieczenia przez Gminę Krasne wkładu własnego do realizacji projektu “Złota jesień -każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
3. 1nformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krasne za rok szkolny 2016/2017 .
4. 1nformacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych, Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2017 r.,
5. Informacja Wójta Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Z-cy Wójta, Sekretarza Gm., Skarbnika Gm., kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje  administracyjne w imieniu Wójta, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
7. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty .
9. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

Dodaj komentarz