XXXVIII sesja rady gminy Krasne -29.06.2017 r.

XXXVIII sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 11:00  w budynku urzędu gminy Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.

2. Rozpatrzenie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego Gminy Krasne za 2016 r.

3. Rozpatrzenie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Krasne za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia.

4. Zapoznanie z opinią RIO w Rz-wie o przedłożonym przez Wójta Gminy Krasne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

5. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne w/s sprawozdania finansowego Gminy Krasne za 2016 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Krasne.

6. Podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

7. Zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne z dnia 25 maja 2017 r. w/s wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2016r.

8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz-wie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Krasnem wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2016 r.

9. Podjęcie uchwały w/s:

9.1.     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2016 r.,

9.2.     uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Krasne”,

9.3.     określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów,

9.4.        zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,

9.5.        zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,

9.6.        wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasne do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej,

9.7.        włączenia Gminnego Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół w Malawie,

9.8.        włączenia Gminnego Przedszkola w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.

10.  Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.

11.  Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.

12.  Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.

13.  Zamknięcie sesji.

 

                                                     

Marian Jachowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

źródło: UG Krasne

Dodaj komentarz