Gospodarka odpadami – obowiązek sprawozdawczy za 2016 r.

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 r. następujących sprawozdań za 2016 rok

Marszałek Województwa Podkarpackiego
przypomina
o obowiązku złożenia w terminie do dnia
15 marca 2017 roku następujących sprawozdań
za 2016 rok:
  • zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z późn. zm.)
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016. 1803 z późn. zm.)
Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie
tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie
ze stanem rzeczywistym
podlega karze grzywny.

Opłaty za środowisko

WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW


Ogłoszenie Marszałka Województwa podkarpackiego.

źródło:

Dodaj komentarz