Rusza kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackim

Od 30 stycznia do 28 kwietnia br. na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2017. Obowiązek ten dotyczy ponad 16 tys. osób.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Łącznie obowiązkowi kwalifikacji będzie podlegać 16 085 osób w tym:

  • 12 883 mężczyzn urodzonych w 1998 r. (rocznik podstawowy),
  • 2 780 mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej,
  • 422 kobiet.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2017 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich obejmujących swą właściwością miejscową powiaty na których terenie komisje mają siedziby (za wyjątkiem wspólnej komisji lekarskiej dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego z siedzibą w Lesku). Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów (prezydentów miast).

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
  • kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
  • kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – INFORMACJE OGÓLNE

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej , a mają ukończony 18 rok życia.
Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
– książeczkę wojskową;

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
1)    kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2)    kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3)    kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4)    kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017r.

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi w dniu 13 stycznia 2017r. i trwać ona będzie na terytorium państwa od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017r.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2016r., poz. 1534)
Kwalifikacja wojskowa obejmuje:
– mężczyzn urodzonych w 1998r.;
– mężczyzn urodzonych  w latach 1993-1997, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a osoby te złożyły lub złożą w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem komisji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które  w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– ponadto do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej;
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia A lub D po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od daty doręczenia orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia B oczekiwać będą na kolejną wojskową komisję lekarską, na którą zostaną skierowane po upływie okresu na jaki została nadana kategoria B. Komisja oznaczy ich zdolność (kat. A)lub jej brak (kat. D lub E) do czynnej służby wojskowej i po uprawomocnieniu tego orzeczenia (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia E zostaną skreślone z ewidencji – nie podlegają one obowiązkowi służby wojskowej.

PODSTAWA PRAWNA:

1.    Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 1534)
2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009r., nr 202, poz. 1566, z późn. zm.)
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1657)
4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2010r., nr 54, poz. 321)

źródło: rzeszow.wku.wp.mil.pl

Dodaj komentarz