XXIX SESJA RADY GMINY KRASNE

XXIX SESJA RADY GMINY KRASNE
odbędzie  się w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 1200
w urzędzie gminy Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Przyjęcie  informacji  nt.  wyników  referendum  gminnego  w/s dobrowolnego  połączenia  Gminy  Krasne  z  Miastem  Rzeszów  oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa.
3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krasne za rok szkolny 2015/2016.
4. Podjęcie uchwał w/s:
4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
4.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
4.3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A.  ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB i EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne”,
4.4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB  i  EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg na terenie  gminy  Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne – II etap”.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych, Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy,  złożonych  w terminie  do 30 kwietnia 2016 r.
6. Informacja Wójta Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Z-cy Wójta, Sekretarza Gm., Skarbnika Gm., kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta, złożonych w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
8. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
10. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY KRASNE

źródło: gminakrasne

Dodaj komentarz