ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD OPRACOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRASNE NA LATA 2016-2022

Zachęcamy mieszkańców Gm. Krasne do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym celu prosimy o wyrażenie swojej opinii nt. obszarów wymagających rewitalizacji oraz zaproponowanie działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze (ANKIETA)

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasne,

Wójt Gminy Krasne informuje, iż Gmina Krasne przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Analiza negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej oraz dopełniająco w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej, pozwoli wyznaczyć obszar zdegradowany Gminy Krasne. Na podstawie analizy nasilenia negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, cechujący się największym nasileniem tych zjawisk.

Gminny Program Rewitalizacji diagnozuje problemy obszaru gminy oraz pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. W celu opracowania programu, który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Istotną częścią sporządzania programu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Gminny Program Rewitalizacji opracowany będzie przy udziale wszystkich interesariuszy  rewitalizacji, środowisk społecznych, gospodarczych, mieszkańców tak, aby osiągnąć jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań.

W wyniku realizacji projektu może nastąpić korzystne przekształcenie zdegradowanych obszarów w zakresie społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Rewitalizacja będzie tak prowadzona, aby osiągnąć jak najtrwalsze efekty ożywienia społeczno-gospodarczego zdegradowanych miejscowości.

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował fazę prac przygotowawczych (m.in. czynności związane z diagnozą obecnego stanu gminy), faza prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji (m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do realizacji), faza konsultacji społecznych, mająca na celu poznanie oraz hierarchizacje celów i potrzeb.

Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy, Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza Gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Opinie mieszkańców pomogą określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz możliwości i korzyści wynikające z przeprowadzenia rewitalizacji.

W związku z powyższym zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat obszarów wymagających w szczególności rewitalizacji, jak również do wskazania szczegółowych działań mających na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez wypełnienie załączonej Ankiety.

Osoby indywidulane, przedsiębiorcy, instytucje oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje propozycje zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 na załączonych poniżej Kartach zadań (inwestycyjnych lub społecznych).

Termin składania ankiet i kart zadań – 24.10.2016 r.

Ankiety oraz karty zadań w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Krasne, pok. nr 3 (dziennik podawczy), oraz u sołtysów.

Wypełnione formularze prosimy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 3) lub przesłać pocztą tradycyjną, mailowo na adres: p.galczynska@gminakrasne.pl, lub faxem nr: 17 855 52 67.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak

źródło: gminakrasne.pli

Dodaj komentarz