OGŁOSZENIE XIV SESJA RADY GMINY KRASNE 06.10.2015 r.

OGŁOSZENIE
XIV SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
6 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O GODZ. 13 00
W SALI GOKiB W KRASNEM

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016-2019;
a) wysłuchanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016-2019,
b) zapoznanie się z motywacją kandydatów dot. kandydowania na ławnika, ewentualne zadawanie pytań zaproszonym kandydatom,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
e) podjęcie uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016-2019.
3. Podjęcie uchwał w/s:
3.1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasne na lata 2015-2020,
3.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015r.,
3.3. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne,
3.4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
3.5. nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
6. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE