Wójt Gminy Krasne przypomina o obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY KRASNE

&13.1 Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za
    agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko
   wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek,obiektów użyteczności publicznej oraz innych
obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
pies
O naruszeniu punktów regulaminu należy informować
I Komisariat Policji w Rzeszowie, ul. Rejtana 34,
tel. 17 85 838 10
Dzielnicowy – asp. Sebastian Trala – tel: 17 858-38-56