OGŁOSZENIE XIII SESJA RADY GMINY KRASNE 15.09.2015 r.

OGŁOSZENIE
XIII SESJA RADY GMINY KRASNE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2015 r. O GODZ. 12 00
W SALI GOKiB W KRASNEM

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem,
2.2. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
2.3. uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „PALIKÓWKA – ETAP I”,
2.4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015r.,
2.5. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne,
2.6. zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne,
2.7. przyjęcia przez Gminę Krasne powierzonego przez Powiat Rzeszowski zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia,komunikaty.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE

źródło: www.gmina-krasne.un.pl/bip/