Zebranie wiejskie sołectwa Strażów – 22.04.2018 r.

Sołtys sołectwa Strażów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów w dniu 22 kwietnia 2018 r. (niedziela) o godzinie 11:30 (w pierwszym termin) i o godzinie 11:45 (w drugim terminie). Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
Z W O Ł U J Ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 22.04.2018 roku (niedziela)
I Termin Zebrania o godz. 1130,
II Termin Zebrania o godz. 1145.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Strażowie

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie Sołectwa Strażów.
3. Planowane nowe inwestycje na terenie Sołectwa Strażów w 2018 roku.
4. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
5. Zmiany przepisów dotyczące wyboru Radnych Gminnych i Sołtysa.
6. Sprawy różne, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie Zebrania.
Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

      Sołtys Sołectwa Strażów
                  Grzegorz Morycz

Dodaj komentarz