XXXIV sesja rady gminy Krasne – 21.03.2017 r.

XXXIV sesja rady gminy Krasne odbędzie  się w dniu  21 marca 2017 r. o godz. 12:00  w urzędzie gminy Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3. zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym,
2.4. przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn.”Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na
terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
2.5. uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
2.6. nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne (dz.nr 601/1),
2.7. nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne (1/48 cz. dz. nr 1374),
2.8. nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne(1/48 cz. dz. nr 1374),
2.9. nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne (dz. nr 0,0814 w obrębie 220 Rzeszów-Załęże),
2.10. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
2.11. określenia zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne,
2.12. określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2.13. wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w/s powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy Krasne w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krasne,
2.14. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje kompetencje-ukształtuj swoją przyszłość”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-I.01-18-008/16 RPOWP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.2.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący Rady Gminy Krasne

źródło: UG Krasne

Dodaj komentarz