XXXI sesja rady gminy Krasne

OGŁOSZENIE
XXXI sesja rady gminy Krasne
odbędzie się w dniu
28 grudnia 2016 r. o godz. 11 30

w GOK w Krasnem

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku,
2.4. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
2.5. szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
2.6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
2.7. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
2.8. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat pięciu w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasne,
2.9. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
2.10. ustalenia przebiegu dróg gminnych i zmiany ich nazw,
2.11. nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne (dz. nr 3086/2).
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia,
komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE

źródło:gminakrasne.pl

Dodaj komentarz