OGŁOSZENIE XXVII SESJA RADY GMINY KRASNE – 28.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
XXVII SESJA RADY GMINY KRASNE
odbędzie się w dniu
28 września 2016 r. o godz. 12 00
w Urzędzie Gminy Krasne,
parter, sala nr 2.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s:
2.1.  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.2.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3.  powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem,
2.4.  utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
2.5. utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu,
2.6. zmiany uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
2.7. ustalenia przebiegu dróg gminnych i zmiany ich nazw,
2.8. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie  pasa  drogowego  dróg  publicznych i innych będących w zarządzie Gminy Krasne na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2.9. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 2771),
2.10. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 2230/2),
2.11. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 2785/4),
2.12. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Malawa stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 3672).
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz