OGŁOSZENIE XXVI SESJA RADY GMINY KRASNE – 30.08.2016 r.

OGŁOSZENIE
XXVI SESJA RADY GMINY KRASNE
odbędzie się w dniu
30 sierpnia 2016 r. o godz. 12 00
w Urzędzie Gminy Krasne,
parter, sala nr 2.

Porządek sesji:  
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s:
2.1.  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.2.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3.  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 601),
2.4.  sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 1237/101 położona w Krasnem),
2.5.  nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 1692/2 i 1708),
2.6.  zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Krasne odznaczenia – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
2.7.  uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 22 „PALIKÓWKA-ETAP I”. 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY KRASNE

 

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz