Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie “dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa”.

RADA GMINY KRASNE

UCHWAŁA NR XX/157/2016 RADY GMINY KRASNE
z dnia 25lutego 2016 r.

w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie “dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Maławy do Rzeszowa”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią doraźnej Komisji do sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego, Rada Gminy Krasne uchwala co następuje:

§ l. Odrzuca się wniosek grupy obywateli z dnia 26 stycznia 2016 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie “dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów  oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/157/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 25 lutego 2016 r. w/s odrzucenia wniosku o  przeprowadzenie  referendum  gminnego  w  sprawie  “dobrowolnego  połączenia  Gminy  Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia  sołectwa Malawy do Rzeszowa”.

Pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (doręczonym do Urzędu Gminy Krasne dnia 9 grudnia 2015 r.) pełnomocnik inicjatora referendum lokalnego – Pan Benedykt Czajkowski, powiadomił Wójta Gminy  Krasne  o  zamiarze  wystąpienia   z  inicjatywą  przeprowadzenia   referendum   gminnego w Gminie Krasne, którego przedmiotem ma być dobrowolne połączenie Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenie sołectwa Malawa z Gminy Krasne do Gminy Miasto Rzeszów.

Kolejnym pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (doręczonym do Urzędu Gminy Krasne w dniu 9 grudnia 2015 r.) pełnomocnik inicjatora referendum lokalnego – Pan Benedykt Czajkowski wystąpił do Wójta Gminy Krasne o podanie informacji o liczbie mieszkańców Gminy Krasne uprawnionych do głosowania. Wójt Gminy Krasne pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. poinformował pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego, że w Gminie Krasne jest 8 558 mieszkańców uprawnionych do głosowania do rady gminy.

W dniu 26 stycznia 2016 r. pełnomocnik inicjatora referendum lokalnego przekazał Wójtowi Gminy Krasne wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego wraz z 78 kartami podpisów popierających ww. inicjatywę. Wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego zawierał następujące  pytania  referendum:  ” l. Czy jesteś  za  dobrowolnym  połączeniem  Gminy  Krasne z Miastem Rzeszów. 2. Czy jesteś za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszów.”

Wójt Gminy Krasne potwierdził przyjęcie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego oraz przekazał go Przewodniczącemu Rady Gminy Krasne.

Na sesji w dniu 11 lutego 2016 r. uchwałą nr XIX/156/2016 Rada Gminy Krasne powołała ze swego składu 9 -osobową doraźną komisję do sprawdzenia, czy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Komisja  na posiedzeniach  w  dniach  19 lutego  2015  r.  i  25  lutego  2015  r.  zapoznała  się z treścią wniosku złożonego w dniu 26 stycznia 2016 r., dokumentów dotyczących wniosku, opinii prawnych   oraz    dokumentów    przedłożonych    przez    pełnomocnika    inicjatora    referendum. O posiedzeniach Komisji zawiadomiono pełnomocnika inicjatora referendum i wysłuchano jego wyjaśnień. Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 r. Komisja po analizie wniosku grupy obywateli o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa, a także po analizie dokumentów dotyczących wniosku, opinii prawnych oraz dokumentów przedłożonych przez pełnomocnika inicjatora referendum i wysłuchaniu jego wyjaśnień, stwierdziła, że wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego nie odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym  (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz.  706 ze zm. – dalej  “url”) i ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 151 ze zm. – dalej “usg”) i w związku z tym Komisja   w   swojej   opinii   zarekomendowała   Radzie   Gminy   Krasne   odrzucenie   złożonego w Urzędzie Gminy Krasne w dniu 26 stycznia 2016 r. wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa. Opinia Komisji stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

W wyniku przeprowadzonej analizy komisja ustaliła, co następuje:

Z art. 4c ust. 2 usg wynika, że z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy.
Stwierdzono, że z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpiła grupa 20 obywateli – mieszkańców gminy Krasne, którym przysługuje prawo wybierania do rady Gminy Krasne. Wobec tego, stwierdzono, że z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego wystąpił uprawniony podmiot.

Jako, że:
–    powiadomienie  o zamiarze wystąpienia  z inicjatywa przeprowadzenia  referendum jest  zgodne z art. 12 url, · zawiera nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz wskazanie osoby będącej jej pełnomocnikiem, a także określenie sprawy, w której ma zostać przeprowadzone referendum, a
-wskazane w powiadomieniu sprawy odpowiadają treści pytań referendum zawartych we wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego,
to stwierdzono, że powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego jest zgodne z art. 12 url, a sprawy w których ma  być przeprowadzone referendum gminne wskazane w tym powiadomieniu odpowiadają pytaniom referendum wskazanym we wniosku o przeprowadzenie referendum.

Zgodnie z art. 15 ust. l w zw. z art. 14 ust. l url inicjator referendum przekazuje w terminie 60 dni od dnia powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego, pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w gminie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Jako że przedmiotowe powiadomienie wpłynęło do Urzędu Gminy Krasne w dniu 9 grudnia 2015 r., a wniosek o przeprowadzenie referendum wpłynął do Urzędu Gminy Krasne w dniu 26 stycznia 2016 r. – to termin na złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego został dochowany.

Wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego zawiera następujące pytania referendalne:
“l.Czyjesteś  za dobrowolnym połączeniem  Gminy Krasne z Miastem Rzeszów.
2. Czyjesteś za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszów. “

Zgodnie z art. 4 ust. l pkt. l usg: “Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: l) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice;” Z kolei stosownie do art. 4 ust. 2 usg: “Rozporządzenie, o którym mowa w ust. l, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.”

W świetle powyższego, wynik przeprowadzonego referendum byłby jedynie wyrazem stanowiska i poglądów mieszkańców co do występowania przez Radę Gminy Krasne do Rady Ministrów z wnioskiem o wydanie rozporządzenia o połączeniu Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów oraz zmiany granic Gminy Miasto Rzeszów. Wobec tego pytanie referendalne powinno dotyczyć jedynie stanowiska społeczności lokalnej w zakresie opinii wyrażanej przez radę gminy tj. tego czy rada gminy ma wystąpić do Rady Ministrów o połączenie z inną gminą/ określoną zmianę granic gminy. Jednakże taka intencja nie wynika ze sformułowania zawartych we wniosku pytań referendalnych, które sugerują, iż rozstrzygnięcie kwestii połączenia Gminy Krasne z  Gmina Miasto Rzeszów i zmiany granic Gminy Krasne przypisane jest Radzie Gminy Krasne.

Nadto, tak sformułowane pytania referendalne, w przypadku gdy większość głosujących opowie się za, uniemożliwi podjęcie zgodnie z art. 65 url czynności w celu realizacji spraw poddanych pod referendum. Do tego sformułowanie w jednym wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego pytania dotyczącego połączenia Gminy Krasne z inną gminą i pytania dotyczącego zmiany granic Gminy Krasne, powoduje że w przypadku gdy większość głosujących opowie się za w obu pytaniach  i referendum  będzie ważne, niemożliwe  będzie podjęcie zgodnie z art. 65 url czynności w celu realizacji drugiej ze spraw poddanych pod referendum (tj. dotyczącej zmiany granic Gminy Krasne). Komisja nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać, odpowiednio do tych intencji, sformułowania pytania referendalnego.

Komisja wskazuje, że po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasne Rada Gminy Krasne w ogłoszonych uchwałach z dnia 28 stycznia 2016 r. (odpowiednio nr XVIII/154/2016 i nr XVIII/155/2016) negatywnie zaopiniowała połączenie Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów oraz odłączenie sołectwa Malawa od Gminy Krasne i włączenie go do miasta Rzeszowa.

Pytania    referendalne    zostały    w    następujący    sposób    sformułowane    we    wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego: “l. Czy jesteś za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów. 2. Czy jesteś za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszów. ” Natomiast w konsultacjach społecznych zadano odpowiednio mieszkańcom Gminy Krasne pytanie “Czy jesteś  za  zniesieniem  gminy  Krasne  poprzez  połączenie  jej  z  gminą  Miasto  Rzeszów?”  i 85,70%    biorących    udział    w    konsultacjach    wypowiedziało    się    przeciwko     temu. Wśród mieszkańców    sołectwa   Malawa   przeprowadzono    dodatkowo    konsultacje    społeczne, w których  zadano  pytanie:   “Czy  jesteś   za  odłączeniem   sołectwa  Malawa   od  gminy  Krasne i włączeniem go do miasta Rzeszowa?” i przeciwko temu wypowiedziało się 75,62 %biorących udział w konsultacjach w tej sprawie. Wobec tego stwierdza się, że treść pytań referendalnych sformułowanych we wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego odpowiada treści pytań zadanych w toku konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Krasne.

W związku z tym można stwierdzić, że konsultacje społeczne były przeprowadzone w tych samych sprawach, w których wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie referendum lokalnego. Jednocześnie sprawy te, w których uprzednio przeprowadzono w Gminie Krasne konsultacje społeczne, były przedmiotem uchwał ogłoszonych przez Radę Gminy Krasne w dniu 28 stycznia 2016 r. (tj. nr XVIII/154/2016 i nr XVIII/155/2016). Przy tym NSA w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt II OSK 2988113 zajął stanowisko, zgodnie z którym: “Niezależnie zatem od tego, czy współdziałanie wymagane jest wprost przepisami ustawy Gak np. w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), czy też organ w procesie stanowienia prawa, bez nałożonego ustawą obowiązku, zwrócił się do wspólnoty samorządowej o wypowiedź w istotnej dla niej kwestii, późniejsze referendum jest zbędne w sytuacji, gdy mieszkańcy już wypowiedzieli się w sprawie będącej przedmiotem uchwały. Inne stanowisko prowadziłoby do pozbawienia konsultacji jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Ponowne zwracanie się w tej sprawie do mieszkańców, w sytuacji gdy akt prawa miejscowego został ogłoszony i  tym  samym obowiązuje, prowadziłoby do zachwiania pewności obrotu prawnego.” Zatem skoro w sprawach wydania opinii w przedmiocie połączenia Gminy Krasne z Gminą  Miasto  Rzeszów  oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa Rada Gminy Krasne wydała już uchwały, a wydanie tych uchwał było poprzedzone przeprowadzeniem w tych sprawach konsultacji społecznych,  to biorąc pod uwagę stan sprawy zbędne i niedopuszczalne jest przeprowadzenie w tych sprawach referendum   gminnego,       pytania   referendalne   w   tych   sprawach   są   wadliwe,   a   wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w tych sprawach należy uznać za prowadzący do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem i kwalifikujący się do odrzucenia.

Poza tym, pytanie dotyczące “dobrowolnego” połączenia gminy Krasne z Miastem Rzeszów
w sposób niedopuszczalny  sugeruje, jakoby  w  przypadku  niewyrażenia  zgody  na  “dobrowolne”

połączenie tych  gmin,  miał   zostać  zastosowany  “przymusowy ” tryb  połączenia  tych  gmin . W tej sytuacji stwierdzono,  że pytania  referendalne  zawarte  we  wniosku  zostały  sformułowane w sposób wadliwy i mogą wprowadzać w błąd i dawać podstawę do różnych interpretacji.

Z powyższych względów Komisja stwierdziła, że wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego jest dotknięty nieusuwalnym uchybieniami , jak również prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.

Stwierdzono, że zawarte we wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego pytania referendalne określają szczegółowo proponowane zmiany w podziale terytorialnym państwa.

Stwierdzono, że do wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dołączono 78 kart podpisów mieszkańców Gminy Krasne zawierających ogółem 1243 pozycji z danymi i podpisami osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego. Karty podpisów zawierają informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać, a także nazwiska i imiona członków grupy obywateli (inicjatora referendum) oraz imię i nazwisko pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego. Karty zawierają w porównaniu do zawiadomienia o wystąpieniu z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego – rozbieżności co do 3 członków  grupy  (tj.  w  zawiadomieniu  jest  Ruman  Mariusz  a  na  karcie  Romman  Mariusz; w zawiadomieniu jest Tomasz Goch a na karcie jest Tomasz Czoch, w zawiadomieniu jest Dzierlęga  Czesława  a  na  karcie  jest  Dzierlęga  Czesław),  ale  po  zweryfikowaniu  z  danymi z ewidencji ludności stwierdzono że tożsamość tych osób się zgadza. Karty podpisów mieszkańców nie zawierają miejsca zamieszkania pełnomocnika inicjatora referendum, ale nie powoduje to nieważności kart podpisów poparcia.

Do weryfikacji kart podpisów w zakresie zgodności z art. 14 ust.4 url komisja przyjęła, że:
–    za prawidłowy wpis poparcia zostanie uznany własnoręczny podpis, któremu towarzyszą dane osobowe  wymienione     w  art.  14  ust.4  url,  które  pozwalają  na  identyfikację  podpisującego i sprawdzenie, czy jest mieszkańcem Gminy Krasne uprawnionym do wybierania rady Gminy Krasne (tj. uprawnionym do poparcia inicjatywy przeprowadzenia referendum gminnego w Gminie Krasne w sprawach będących przedmiotem wniosku o przeprowadzenie referendum),
–    za własnoręczny podpis poparcia zostanie uznany rozpoznawalny w stosunku do danej osoby podpis obejmujący co najmniej jej nazwisko. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego 7-sędziów z dnia 30 grudnia 1993 r. sygn. akt III CZP 146/93, gdzie wskazano że: “Podpis wystawcy weksla, jak była już o tym mowa, musi obejmować co najmniej nazwisko . Z wymagania tego wynika,  że nie  chodzi o dowolną postać  pisanego  znaku ręcznego,  lecz o napisane nazwisko.( …) Istotne jest bowiem to, by napisany znak ręczny- przy całej tolerancji co do kształtu własnoręcznego podpisu – stwarzał w stosunku do osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. Takiej pewności nie stwarzają same inicjały, czyli parafa , toteż nie mogą być one uznane za podpis wystawcy weksla. Podpis nieczytelny stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie wówczas, gdy podpisujący w taki właśnie sposób pisze swoje nazwisko, składając podpisy na dokumentach. Dlatego też podpis nieczytelny powinien być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę weksla, a więc w formie, która jest tym samym znana szerszemu kręgowi osób. Tak wykonany podpis, choć nie daje się odczytać, wyraża napisane nazwisko a zarazem pełni funkcję identyfikacyjną .”

Po analizie danych z ewidencji ludności uznano za nieważne 74 wpisy poparcia z tego powodu, że zostały złożone przez osoby nieuprawnione do głosowania w wyborach do rady Gminy Krasne . Po analizie podpisów złożonych na kartach stwierdzono, że zostało złożonych 116 nierozpoznawalnych podpisów, które nie spełniają wymogów ustawy i w związku z tym 116 wpisów poparcia uznano za nieważne. Stwierdzono, że na kartach znajdują się wpisy poparcia spełniające wymogi  ustawy url l 053 osób uprawnionych do głosowania w wyborach rady Gminy Krasne.

Zgodnie z informacją udzieloną pełnomocnikowi inicjatora referendum przez Wójta Gminy Krasne, w Gminie Krasne jest 8 558 mieszkańców uprawnionych do głosowania do rady gminy. Zgodnie z art. 4 pkt. l url referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej l 0% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, w tym przypadku liczba ta wynosi 856 wyborców. Na kartach podpisów znajdują się wpisy poparcia spełniające wymogi ustawy url l 053 osób uprawnionych do głosowania w wyborach rady Gminy Krasne, w związku z tym uznano, że powyższy wymóg został spełniony.

Inicjator referendum lokalnego ma zgodnie z art. 13 ust. l url obowiązek podania na swój koszt do wiadomości mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Podanie mieszkańcom danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiotu zamierzonego referendum lokalnego powinno zgodnie z art. 13 ust. 2 url zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru. Pełnomocnik inicjatora referendum gminnego w trakcie posiedzenia komisji wyjaśnił, że podano do wiadomości mieszkańców Gminy Krasne przedmiot zamierzonego referendum poprzez wywieszenie informacji na ogólnodostępnych tablicach w każdym z czterech sołectw Gminy Krasne.

Zawiadomienie  mieszkańców  o zamiarze przeprowadzenia  referendum lokalnego składa się z informacji   o  “rozpoczęciu   zbierania   podpisów   w  celu  wszczęcia   procedury   referendalnej w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto – Rzeszów lub włączenia do Rzeszowa Sołectwa Malawy” i nie zawiera pytań referendum.

Pełnomocnik inicjatora referendum gminnego po uprzednim okazaniu potwierdził, że okazaną informację dla mieszkańców Gminy Krasne o przedmiocie zamierzonego referendum gminnego inicjator referendum gminnego zamieszczał na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w czterech sołectwach Gminy Krasne.

W orzecznictwie wskazuje się, że: “Ustawodawca w art. 13 ust. 2 ustawy o referendum wyraźnie określił, że informacja o przedmiocie referendum (a nie o sprawie, w której ma zostać przeprowadzone referendum) powinna zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru. Oznacza to, że przedmiot referendum to konkretne pytanie (lub pytania), jakie inicjator zamierza zaproponować mieszkańców do wyboru w dniu przeprowadzenia głosowania. (wyrok WSA w Krakowie z 10 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Kr 121/12)”. Wobec powyższego stwierdzono, że przedmiot zamierzonego referendum gminnego został podany do wiadomości mieszkańców Gminy Krasne w sposób zwyczajowo przyjęty w tej gminie. Jednakże wobec tego, że informacja dla mieszkańców Gminy Krasne o  przedmiocie  zamierzonego referendum gminnego nie zawierała pytań referendum zaproponowanych  do wyboru, to doszło do naruszenia wymaganych przepisami ustawy o referendum lokalnym zasad i trybu przeprowadzania referendum, a w szczególności art. 13 ust. 2 url, a wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego jest dotknięty nieusuwalnym uchybieniem.

Stwierdzono, że sprawy będące  przedmiotem zamierzonego referendum tj. “dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa”,  czyli  łączenia  gmin  i  ustalenia  ich  granic,  nie  mieszczą   się  w  zakresie  zadań i kompetencji organów gminy, co jest sprzeczne z treścią art. 2 ust. l pkt. 2 url w zw. z art. 4 ust. l pkt. l usg.

Zgodnie z art. 2 ust.l pkt. 2 url: “W referendum lokalnym, zwanym dalej “referendum”, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako  członkowie  wspólnoty  samorządowej wyrażają  w  drodze  głosowania  swoją wolę  co do  sposobu  rozstrzygania  sprawy  dotyczącej  tej

wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki.”

Wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w Gminie Krasne zawiera następujące pytania referendalne: “l. C.ry jesteś za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów. 2. Czyjesteś za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszowa. “

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. l pkt. l usg: “Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: l) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice;” Z kolei stosownie do art. 4 ust. 2 usg: “Rozporządzenie, o którym mowa w ust. l, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.” Z powyższego wynika, że łączenie gminy z inną gminą i ustalenie granicy gminy nie należy do ustawowych zadań gminy, a tylko w zakresie takich zadań rada gminy może “decydować” o ważnych dla gminy sprawach. Na gruncie pytania referendalnego sformułowanego: “Czy jesteś za utworzeniem  nowej gminy wiejskiej ze wsi: G., H., S., S., Z. w granicach ich obrębów geodezyjnych?” – WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 12 czerwca 2012 r. sygn. (akt II SA/Bk 360/12) orzekł, że tak sformułowane pytanie wykracza poza zakres ustawowych zadań  i kompetencji Rady Gminy. WSA w Białymstoku w ww. wyroku wskazał, że : “W niniejszej sprawie referendum jest wyrazem woli mieszkańców, aby gmina wystąpiła do Rady Ministrów z wnioskiem o utworzenie nowej gminy, jednak sposób sformułowania powyższego pytania sugeruje, iż rozstrzygnięcie kwestii utworzenia nowej gminy przypisane jest radzie gminy. W tej sytuacji przyjąć należało, że wadliwe, niepełne sformułowanie w niniejszej sprawie pytania referendalnego może wprowadzać w błąd i dać podstawę do różnych interpretacji . Jakjuż sygnalizowano, Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać, odpowiednio do tych intencji, sformułowania pytania referendalnego. Twierdząca odpowiedź na tak sformułowane przez inicjatorów referendum  pytanie  prowadziłaby  do rozstrzygnięcia  sprawy  nie mieszczącej  się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.”

W tym wyroku WSA w Białymstoku podzielił pogląd już wcześniej zaprezentowany przez NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II OSK 357/12) wydanym na kanwie podobnie sformułowanego pytania referendalnego tyle że dotyczącego sprawy nadania miejscowości statusu miasta. W wyroku tym NSA wskazał: “Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie Sąd I instancji prawidłowo przyjął, iż przedmiot pytania referendalnego: “Czy jest Pan/Pani za nadaniem statusu miasta S. obszarowi obejmującemu miejscowości S. B. i C.?” wykracza poza zakres ustawowych zadań i kompetencji rady gminy. Zgodnie bowiem z art.  4 ust. l pkt 2 ustawy  o samorządzie gminnym nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Stosownie do art. 4 ust. 2 tej ustawy rozporządzenie, o którym mowa w ust. l może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy. Z powyższego wynika, że sprawy nadania miejscowości statusu miasta nie należą do ustawowych zadań gminy,  a tylko  w zakresie  takich zadań rada gminy może “decydować” o ważnych dla  gminy  sprawach.  Skarżący  wskazują,  że wynik przeprowadzonego  referendum byłby jedynie wyrazem stanowiska i poglądów mieszkańców co do występowania przez radę gminy z wnioskiem o nadanie miejscowości   statusu  miasta, jednakże taka intencja nie wynika ze sformułowania powyższego pytania, które sugeruje, iż rozstrzygnięcie kwestii nadania statusu miasta przypisane jest radzie gminy. W tej sytuacji przyjąć należało, że wadliwe, niepełne sformułowanie w niniejszej sprawie pytania referendalnego może wprowadzać w błąd i dać podstawę do różnych interpretacji. Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać,  odpowiednio  do  tych  intencji,  sformułowania  pytania  referendalnego. Nie jest również rzeczą Sądu wskazywanie właściwej i pożądanej w zaistniałej  sytuacji  treści pytania referendalnego, na co wskazuje pełnomocnik skarżących w uzasadnieniu skargi kasacyjnej . Należy zatem zgodzić się z Sądem I instancji, że twierdząca odpowiedź na tak sformułowane przez inicjatorów  referendum   pytanie  prowadziłaby   do  rozstrzygnięcia   sprawy  nie  mieszczącej   się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. W tym kontekście dokonaną przez Sąd I instancji analizę  projektowanego  pytania  z  punktu  widzenia  jego  zgodności  z  ustawą  należy  uznać  za uzasadnioną.”

W tej sytuacji Komisja przyjęła, że wadliwe, niepełne sformułowanie w niniejszej sprawie pytań referendalnych może wprowadzać w błąd i dać podstawę do różnych interpretacji. Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać, odpowiednio do tych intencji, sformułowania pytania referendalnego. Twierdząca odpowiedź na  tak  sformułowane  przez inicjatora referendum gminnego pytania referendalne prowadziłaby do rozstrzygnięcia sprawy nie mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów gmin.

W związku z powyższym, stwierdza się , że pytania zawarte we wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego wykraczają poza zakres ustawowych zadań i kompetencji Rady Gminy Krasne. Zatem referendum w takiej sytuacji prowadziłoby do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, prowadząc do wkroczenia rady Gminy Krasne w kompetencję Rady Ministrów. Co za tym idzie, pytania zawarte we wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego nie spełniają wymogów ustawy  url  i  usg,  jak   również   mogą  prowadzić   do  rozstrzygnięć   sprzecznych   z  prawem, bo twierdząca odpowiedź na tak sformułowane przez inicjatorów referendum pytania prowadziłaby do rozstrzygnięcia  sprawy nie mieszczącej  się w zakresie  zadań  i kompetencji  organów  gminy. Z powyższych względów stwierdza się, że wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego jest dotknięty   nieusuwalnym   uchybieniem,   jak   również   prowadzi   do  rozstrzygnięć   sprzecznych z prawem.

Powyższe ustalenia Komisji stanowią podstawę do podjęcia niniejszej uchwały o odrzuceniu wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia  Gminy Krasne  z  Gminą Miasto Rzeszów  oraz przyłączenia  sołectwa  Malawy  do Rzeszowa.


źródło: gminakrasne.pl