W dniach 22-26.01.2016 r. prowadzone będą konsultacje w sprawie zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasta Rzeszów

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRASNE
z dnia 19 stycznia 2016 r.

o terminie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasta Rzeszów oraz likwidacji sołectwa Malawa poprzez wyłączenie jego obszaru z terytorium gminy Krasne i przyłączenie do terytorium miasta Rzeszowa.

           Na podstawie § 4, § 5 i § 6 Uchwały Nr XVII/139/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez wyłączenia jej terytorium do gminy miasto Rzeszów oraz § 4, § 5 i § 6 Uchwały Nr XVI1/138/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa.

I N F O R M U J Ę

Mieszkańców gminy Krasne i sołectwa Malawa, że konsultacje w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do gminy miasto Rzeszów oraz likwidacji sołectwa Malawa poprzez włączenie jego obszaru do terytorium miasta Rzeszowa odbędą się w terminie od dnia 22 stycznia 2016 r. do dnia 26 stycznia 2016 r. Z tego w dniach od 22 do 24 stycznia 2016 r. w miejscu zamieszkania uprawnionych, a w dniach od 25 do 26 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Krasne (36-007 Krasne 121, pokój nr 3 – Biuro podawcze).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby pełnoletnie, stale zamieszkujące na terenie gminy Krasne.

Ankiety konsultacyjne będą rozprowadzone wśród uprawnionych mieszkańców, a następnie odbierane przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Krasne.

Wilhelm Woźniak
(-)
Wójt Gminy Krasne

źródło: gminakrasne.pl

konsultacje2016Uchwała nr XVII/139/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2015 r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do gminy miasto Rzeszów.

U C H W A L A NR XVII/139/2015
RADY GMINY KRASNE
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do gminy miasto Rzeszów.

Na podstawie art. 4b ust. l pkt 2, art. Sa, art. 40 ust. 2 pkt l i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515.), w związku z wystąpieniem Prezydenta Rzeszowa pismem znak: ORA-0.0110.36.2015 z dnia 30 listopada 20 15 r. o wyrażenie przez Radę Gminy Krasne opinii w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do gminy miasto Rzeszów,

 Rada Gminy Krasne
stanowi, co następuje:

§ 1.

Postanawia s1ę przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Krasne w sprawie zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów.

§ 2.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Krasne, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 3.

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie “Czy jesteś za zniesieniem gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów?”. Głosowanie polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: “Jestem przeciw”, “Jestem za”, “Wstrzymuję się”, znaku “X” i złożenie podpisu na ankiecie konsultacyjnej, której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

  1. Ankiety rozprowadzane będą wśród uprawnionych mieszkańców gminy Krasne, a następnie odbierane przez upoważnione przez Wójta Gminy Krasne osoby.
  2. Ankietę można również pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krasne, w pokoju m 3 -Biuro podawcze.

§ 5.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji, wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji określi Wójt Gminy Krasne.

§ 6.

O terminie rozpoczęcia konsultacji, Wójt Gminy Krasne zawiadomi mieszkańców gminy Krasne w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na terenie gminy Krasne w drodze obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasne
/-/

Marian Jachowicz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/ 139/2015
Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ankieta konsultacyjna


w sprawie zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów.

Treść pytania:
Czy   jesteś   za   zniesieniem   gminy   Krasne   poprzez   połączenie jej z gminą miasto Rzeszów?

Sołectwo Jestem przeciw Jestem za Wstrzymuję się
  1.  Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku “x”.
  2.  Postawienie znaku “x” w więcej niż jednej rubryce lub nie postawienie znaku “x” w żadnej z rubryk powoduje nieważność głosu.
  3.  Ankiety będą odbierane przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy.
  4. Ankietę można również pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krasne, w pokoju Nr 3 Biuro.

 

Pieczęć Okrągła
Urzędu Gminy Krasne

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….. .

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….. .

Data: ………………………………………………………………………………. .

……………………………………..
(podpis)