Harmonogram odbioru/wywozu odpadów na terenie gminy Krasne w 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 r. z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krasne.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. dostarczy Państwu pakiet startowy worków tj. (3szt. żółte + 3szt. zielone). Worki te przeznaczone są na odpady suche segregowane od 01.01.2016 r. Kolejne worki będą zostawiane przy odbiorze odpadów w systemie wymiennym (ile worków napełnionych tyle będzie zostawione przy pojemniku).


DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach: 13 stycznia | 10 lutego | 9 marca | 13 kwietnia | 11 maja | 8 czerwca | 13 lipca | 10 sierpnia | 14 września | 12 października | 9 listopada | 14 grudnia | 2016 r.

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.


http://www.mpgk.pl/www/images/krasne_herb.png

Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów na terenie gminy KRASNE

W ramach MPZO zbieramy:
w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów: papier, szkła, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
w październiku: odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.