Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 25.10.2015 r.

urna_pazdziernikPrzed nami wybory parlamentarne 2015.
Zbliżające się wybory nierozłącznie wiążą się z aktem głosowania. Sam akt głosowania nie jest czynnością skomplikowaną, jednak należy postępować zgodnie z pewnymi wytycznymi. Niezachowanie ich może wiązać się z nieważnością naszego głosu. Jak głosować, aby oddać ważny głos w tych wyborach?

Kto może brać udział w głosowaniu:

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany z urzędu do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce (Patrz. Głosowanie).

Każdy z wyborców może oddać głos w lokalu swojej obwodowej komisji wyborczej. Istnieje również możliwość głosowania poza miejscem zameldowania.

Siedziba Obwodowa Komisji Wyborczej nr 5 w sołectwie Strażów zlokalizowana jest w Zespole Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270 A tel. nr 17 771-18-54. Granice obwodu obejmują granice administracyjne sołectwa Strażów.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania: 25 października 2015 r. (niedziela),
głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00

Sposób głosowania

Głosować można osobiście, korespondencyjnie jak i przez pełnomocnika. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Po wejściu do lokalu wyborczego należy wraz z dowodem osobistym udać się do komisji wyborczej w celu potwierdzenia swojej tożsamości oraz uzyskania kart do głosowania.

Komisja zweryfikuje czy okazany dowód osobisty należy do nas. Karty do głosowania otrzyma tylko ten wyborca, który znajduje się w spisie wyborców danej obwodowej komisji wyborczej oraz osoba, która będzie miała podstawy do dopisania jej do tego spisu, np. zaświadczenie o prawie do głosowania.

Otrzymanie kart do głosowania wyborca potwierdza własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

Jak głosować?
Po otrzymaniu kart do głosowania każdy z wyborców powinien udać się do wyznaczonych do tego celu kabin/parawanów do głosowania. Kabina/parawan musi zapewniać tajność głosowania. W kabinie/za parawanem będzie znajdował się długopis, którym będzie można zaznaczyć wybranego przez siebie kandydata.

Głosowanie odbędzie się na różnokolorowych kartach do głosowania. Innej do Sejmu i innej do Senatu.
Będziemy mogli wybrać określonego kandydata, stawiając na karcie głosowania znak „X” obok jego nazwiska.

W każdym okręgu będzie pewna liczba kandydatów, z których wybieramy tylko jednego.

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 23, siedziba OKW: Rzeszów

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Pamiętajmy, iż głosujemy tylko na jedną listę kandydatów poprzez umieszczenie na karcie do głosowania znaku “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy.

Dotyczy to zarówno głosowania na posłów jak i na senatorów.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.

ważne: Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym kandydacie albo nie postawienie znaku powoduje nieważność głosu.

Jeżeli nie jesteśmy pewni co do sposobu oddania głosu, niezbędne informacje w tym zakresie znajdziemy na karcie do głosowania.

Kiedy oddany głos jest nieważny?

Ma to miejsce w następujących sytuacjach:
– gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów;
– gdy nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list;
– gdy na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona.

Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.

Po zaznaczeniu swojego kandydata do Sejmu i Senatu, karty głosowania należy wrzucić do urny. Urna będzie opieczętowana i będzie znajdowała się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego.

Karty należy wrzucić w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.


 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – technika glosowania na kandydatów do SEJMU

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika glosowania na kandydatów do SENATU

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Termin i technika głosowania


źródło: www.pkw.gov.pl

W nadchodzących wyborach o fotel posła lub senatora ubiega się ponad 8 tysięcy kandydatów. Wśród nich aż 450 dotychczasowych parlamentarzystów. O większości z tych 8 tysięcy niewiele wiemy, ale o tych 450. wiemy bardzo dużo. Wiemy przede wszystkim, jakie podejmowali decyzje w czasie swojej aktywności w ławach poselskich i senatorskich. Decyzje, które miały istotny wpływ na nasze życie.

„Sprawdzam polityka” to wiedza! Wiedza o tym, jak posłowie i senatorowie głosowali w takich sprawach jak czas pracy osób niepełnosprawnych, wiek emerytalny, kodeks pracy, obowiązek szkolny sześciolatków, obniżanie podatków dla najuboższych. Przy każdym polityku w sposób zrozumiały i czytelny zarejestrowane są konkretne głosowania.

Drogi wyborco! My dajemy Ci wiedzę, a Ty zanim zagłosujesz – sprawdź! Decyzja i tak należy do Ciebie.
Zapraszam do korzystania

źródło: www.sprawdzampolityka.pl


 


źródło: www.pkw.gov.pl
Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNYM LOSOWANIU CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 1. ZARZĄDZENIE NR 120/2015 WÓJTA GMINY KRASNE z dnia 12.10.2015
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 2.
 3. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KRASNE z dnia 5.10.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Krasne
 4. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE z dnia 10 września 2015 r.
Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyznaczam tablice ogłoszeń sołectw gminy Krasne:
Nazwa sołectwa Lokalizacja tablicy ogłoszeń
Sołectwo Strażów 1.  Obok przejazdu/rampy kolejowej
2.  Obok Kościoła w Strażowie
3.  Przy skrzyżowaniu z drogą na Olszyny

5.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE z dnia 8 września

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.