Dostępny jest wzór wniosku na zwrot VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Wniosek o zwrot podwyżki VAT za gaz w 2023 roku mogą złożyć te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Kto dokładnie? Zwrotu pieniędzy za wyższą cenę gazu nie dostaną wszyscy. Gdzie można złożyć wniosek? Od kiedy można się ubiegać o zwrot VAT za gaz 2023? Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku?

 Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy.

Wniosek o refundację jest dostępny stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

Materiały

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Ogrzewasz swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe głównie paliwem gazowym, a twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł?

Wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, ogrzewanego głównie paliwem gazowym, a przeciętny miesięczny dochód waszego gospodarstwa to nie więcej niż 1500 zł na osobę?

Jeśli tak, możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez internet.

 

 

Informacje:

 • Rozwiń tekst

  Na czym to polega

  Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

  • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
   • kocioł gazowy,
   • bojler gazowy,
   • podgrzewacz gazowy przepływowy,
   • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
  • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

  Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

 • Rozwiń tekst

  Kto może złożyć

  Każdy, kto:

  • ukończył 18 lat,
  • mieszka i przebywa w Polsce,
  • jest obywatelem Polski lub
  • jest cudzoziemcem, który ma:
   • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
   • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
 • Rozwiń tekst

  Kto nie może złożyć

  Nie składaj wniosku, jeśli:

  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.
 • Rozwiń tekst

  Co musisz przygotować

  • Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.
  • Dane do wniosku:
  • dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego:
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL,adres gospodarstwa domowego,
  • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz:
   • adrese-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
   • numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
  • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać zwrot podatku,
  • fakturę VAT i dowód  jej opłacenia – w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe,
  • informację o dacie otrzymania faktury i jej numer – jeśli złożysz wniosek w marcu 2024 roku lub później.
 • Rozwiń tekst

  Co musisz zrobić

  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  2. System przekieruje cię na stronę logowania.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza.
  5. System przekieruje cię do usługi e-podpis, w której sprawdzisz i podpiszesz wniosek elektronicznie.
  6. Możesz podpisać wniosek:
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym (e-dowodem),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  1. Kliknij Przejdź do podpisu i podpisz wniosek.
  2. Potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) od razu po wysłaniu wniosku. Znajdziesz je w folderze Wysłane.
 • Rozwiń tekst

  Gdzie składasz wniosek

  Twój wniosek zostanie przekazany do urzędu gminy właściwej dla twojego gospodarstwa domowego.

 • Rozwiń tekst

  Ile zapłacisz

  Usługa jest bezpłatna.

 • Rozwiń tekst

  Ile będziesz czekać

  Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko, jak to możliwe i prześle ci informację na podany adres e-mail.

 • Rozwiń tekst

  Informacje dodatkowe

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń pod numer +48 42 253 54 55.

 • Rozwiń tekst

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2023 00:17

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dodaj komentarz