Na jesień Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny odbywa się raz na 10 lat i to właśnie w 2020 roku będzie jego kolejna edycja.

Powszechny Spis Rolny odbywa się co dekadę we wszystkich gminach, w których są gospodarstwa rolne, a więc czasami też w miastach. Prowadzona co 10 lat akcja spisu rolnego to ustalenie i zaktualizowanie wszystkich elementów działalności rolniczej, w tym związanej z uprawą roślin, która obejmuje uprawy rolne, w tym grzyby jadalne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich. Rachmistrzowie terenowi mają za zadanie dokładne przeliczanie wszelkich określonych im kwestii i zapisanie ich w specjalnej aplikacji. Dane zebrane w ten sposób będą przetwarzane przez Główny Urząd Statystyczny.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. 2 sierpnia 2019 r. Parlament przyjął ustawę o powszechnym spisie rolnym.

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Dodaj komentarz