Kolejna LIII sesja rady gminy Krasne – 28.06.2018 r.

LIII sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2)

Porządek sesji:
1. otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. rozpatrzenie przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania finansowego gminy Krasne za 2017 r.
3. rozpatrzenie przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania z wykonania  budżetu gminy Krasne za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia.
4. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez wójta gminy Krasne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017r.
5. zapoznanie z opinią komisji rewizyjnej rady gminy Krasne w/s sprawozdania finansowego gminy Krasne za 2017r., sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2017r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji kultury – gminnego ośrodka kultury i biblioteki w Krasnem za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia gminy Krasne.
6. podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krasne za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
7. zapoznanie z uchwałą komisji rewizyjnej rady gminy Krasne z dnia 25 maja 2018r. w/s wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Krasne za 2017 r.
8. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez komisję rewizyjną rady gminy Krasne wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Krasne za 2017 r.
9. podjęcie uchwał w/s:
9.1. udzielenia absolutorium wójtowi gminy Krasne za 2017 r.,
9.2. zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2018,
9.3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne,
9.4. udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Krasnem,
9.5. zawarcia porozumienia z gminą Trzebownisko w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Palikówka – gmina Krasne oraz sołectwa Łąka – gmina Trzebownisko,
9.6. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10. sprawozdanie wójta gminy za okres od ostatniej sesji.
11. przyjęcie protokołu z obrad sesji rady Gminy.
12. zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
13. zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący rady gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne


Dlaczego w porządku sesji niema projektu uchwały w sprawie obniżenia o 20 proc. wynagrodzenia wójtowi?

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje obniżenie począwszy od 1 lipca 2018 r. minimalnych i maksymalnych poziomów pensji zasadniczej osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Średnio obniżka wyniesie 20 proc.

Dodaj komentarz