Podział gmin Krasne na nowe okręgi wyborcze. Komisarz wyborczy wyręczył radnych.

Rada gminy Krasne nie dokonała w terminie podziału gminy na okręgi wyborcze. Obowiązek taki wynikał z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  (Dz. U. z 2018, poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. W razie, gdy rada nie podjęła w terminie stosownej uchwały (termin minął 3 kwietnia br.), zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje komisarz wyborczy, w ciągu 14 dni od upływu ustawowego terminu.

Postanowienie komisarza w Rzeszowie wraz z uzasadnieniem z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze 2018.

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
Na podstawie art. 17 § 2, art. 167 § 1 pkt 1, oraz art. 417 § 1,2,3 pkt 1, art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4,130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) postanawiam:

§ 1. Dokonać podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób następujący:

Nr okręgu wyborczego  Granice okręgu wyborczego  Liczba radnych wybieranych w okręgu
 1  Sołectwo Krasne od domu nr 1 do domu nr 185
z rozszerzeniem literowym
 1
 2  Sołectwo Krasne od domu nr 186 do domu nr 406
z rozszerzeniem literowym
 1
 3  Sołectwo Krasne od domu nr 407 do domu nr 610
z rozszerzeniem literowym
 1
 4  Sołectwo Krasne od domu nr 611 do domu nr 776
z rozszerzeniem literowym
 1
 5  Sołectwo Krasne od domu nr 777 do domu nr 938
z rozszerzeniem literowym
 1
 6  Sołectwo Krasne od domu nr 939 do końca numeracji  1
 7  Sołectwo Malawa od domu nr 1 do domu nr 204
z rozszerzeniem literowym
 1
 8  Sołectwo Malawa od domu nr 205 do domu nr 498
z rozszerzeniem literowym
 1
 9  Sołectwo Malawa od domu nr 499 do domu nr 689
z rozszerzeniem literowym
 1
 10  Sołectwo Malawa od domu nr 690 do domu nr 898
z rozszerzeniem literowym
 1
 11  Sołectwo Malawa od domu nr 899 do końca numeracji  1
 12  Sołectwo Strażów od domu nr 1 do domu nr 156 z rozszerzeniem literowym  1
 13  Sołectwo Strażów od domu nr 157 do domu nr 315
z rozszerzeniem literowym
 1
 14  Sołectwo Strażów od domu nr 316 do końca numeracji  1
 15 Sołectwo Palikówka od domu nr 1 do końca numeracji  1

§ 2. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Krasne.
§ 3. 1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości na terenie gminy Krasne w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne.
Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I Marcin Dudzik

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) wszystkie rady gmin zobowiązane zostały do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Wójt gminy Krasne pismem z dnia 22 lutego 2018 r. (RA.502.1.2018.WCH) przedstawił Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie projekt uchwały w powyższej sprawie, co do którego Komisarz pismem z dnia 26 lutego 2018 r. nie wniósł uwag. Rada Gminy Krasne w wyznaczonym terminie nie podjęła stosownej uchwały. W gminie Krasne wybieranych będzie 15 radnych.
Stosownie do art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego gmina powinna zostać podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Na podstawie art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, czyli sołectwo. Gmina Krasne składa się z 4 sołectw. Z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez jednolitą normę przedstawicielstwa (742,73) wynika, że :
1. sołectwo Krasne (4681 mieszkańców) powinno zostać podzielone na 6 jednomandatowych okręgów wyborczych,
2. sołectwo Malawa (3373) na 5 jednomandatowych okręgów,
3. sołectwo Strażów (1870) na 3 jednomandatowe okręgi,
4. sołectwo Palikówka (1217) na 2 jednomandatowe okręgi.

Dokonany podział prowadzi jednak do zwiększenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do 16, a wiec do liczby przekraczającej liczbę radnych ustaloną dla gminy Krasne (15) w trybie art. 419 § Kodeksu wyborczego. Dlatego istnieje konieczność odjęcia mandatu nadwyżkowego wg. zasad określonych w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, a więc w okręgu wyborczym, w którym norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. Okręgiem tym jest sołectwo Palikówka, w którym wybierany powinien być 1 radny. Ponieważ Rada Gminy Krasne nie dokonała podziału na okręgi wyborcze w ustawowym terminie należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie:
Od postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują :
1. Rada Gminy Krasne
2. Wójt Gminy Krasne
3. Wojewoda Podkarpacki
4. Państwowa Komisja Wyborcza
Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I Marcin Dudzik

Wybory samorządowe 2018. Nowy podział gminy Krasne na okręgi wyborcze? [VIDEO]

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1965

Dodaj komentarz