Kolejna L sesja rady gminy Krasne – 26.04.2018

L sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2)

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Krasne za 2017 r.
3. Sprawozdanie z Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2017 r. na terenie gminy Krasne.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2018.
5. Podjęcie uchwał w/s:
5.1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
5.2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
5.3. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania,
5.4. zmiany uchwały rady gminy Krasne NR XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Krasne,
5.5. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Krasne,
5.6. dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
5.7. dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego gminy Krasne,
5.8. zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2018,
5.9. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne.
6. Sprawozdanie wójta gminy za okres od ostatniej sesji.
7. Przyjęcie protokołu z obrad sesji rady gminy.
8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
9. Zamknięcie sesji.

 

M. Jachowicz
przewodniczący rady gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz