Rozpoczął się nabór kandydatów na urzędników wyborczych

Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni czyli do 15 marca do godz. 15:30.

Informacja z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury KBW w Rzeszowie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

CZĘŚĆ I

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

 Lp. Miasto/ Gmina Liczba urzędników
  Powiat dębicki  
1. m. Dębica 4
2. gm. Brzostek 2
3. gm. Czarna 2
4. gm. Dębica 3
5. gm. Jodłowa 2
6. gm. Pilzno 2
7. gm. Żyraków 2
Powiat leżajski
8. m. Leżajsk 3
9. gm. Grodzisko Dolne 2
10. gm. Kuryłówka 2
11. gm. Leżajsk 3
12. gm. Nowa Sarzyna 3
Powiat łańcucki
13. m. Łańcut 3
14. gm. Białobrzegi 2
15. gm. Czarna 2
16. gm. Łańcut 3
17. gm. Markowa 2
18. gm. Rakszawa 2
19. gm. Żołynia 2
Powiat ropczycko – sędziszowski
20. gm. Iwierzyce 2
21. gm. Ostrów 2
22. gm. Ropczyce 4
23. gm. Sędziszów Małopolski 3
24. gm. Wielopole Skrzyńskie 2
Powiat rzeszowski
25. m. Dynów 2
26. gm. Błażowa 2
27. gm. Boguchwała 3
28. gm. Chmielnik 2
29. gm. Dynów 2
30. gm. Głogów Małopolski 2
31. gm. Hyżne 2
32. gm. Kamień 2
33. gm. Krasne 2
34. gm. Lubenia 2
35. gm. Sokołów Małopolski 2
36. gm. Świlcza 2
37. gm. Trzebownisko 3
38. gm. Tyczyn 2
Powiat strzyżowski
39. gm. Czudec 2
40. gm. Frysztak 2
41. gm. Niebylec 2
42. gm. Strzyżów 4
43. gm. Wiśniowa 2
44. m. n. p. p. Rzeszów 7

CZĘŚĆ II

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 1. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub przesyłają drogą pocztową. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
 • imię (imiona) i nazwisko kandydata
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców)
 • wykształcenie
 • miejsce pracy
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego
 • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, która powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

4. Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 dnia od ogłoszenia niniejszej informacji, tj. w terminie do dnia 15 marca 2018 r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie, pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

6. W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

7. Stosownie do art. 191 b § 1-4 Kodeksu wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może być:

 • Osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy;
 • mąż zaufania, członek komisji wyborczej;
 • osoba mająca zatrudnienie na obszarze gminy, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego;
 • osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, zakaz ten nie dotyczy miasta na prawach powiatu Rzeszów;
 • osoba należąca do partii politycznych ani prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dyrektor Delegatury KBW w Rzeszowie Roman Ryniewicz

 

Dodaj komentarz