XXXIX sesja rady gminy Krasne – 30.08.2017 r.

XXXIX sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – parter)

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. uchwalenia zmiany nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne,
2.2. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 16/04 terenu położonego w miejscowości Krasne,
2.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.5. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu,
2.6. zmiany uchwały o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
2.7. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne,
2.8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Krasne dla niepublicznych przedszkoli,
2.9. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

                                               

Marian Jachowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

 

Dodaj komentarz