Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów – 9.04.2017 r.

Sołtys Sołectwa Strażów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów w dniu 9 kwietnia 2017 r. (niedziela) na godz. 11:30.

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
Z W O Ł U J Ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW

w dniu 9.04.2017 r. (niedziela)
I Termin Zebrania o godz. 1130
II Termin Zebrania o godz. 1145
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Strażowie

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zagrożenia związane ze spalaniem odpadów – kampania edukacyjna.
  3. Gospodarka odpadami po planowanych zmianach od 1 lipca 2017 r.
  4. Informacja Wójta Gminy Krasne o planowanych inwestycjach na 2017 r. w Sołectwie Strażów.
  5. Sprawy różne, zapytania, wnioski, itp.
  6. Zamknięcie Zebrania.

Serdecznie zapraszam i proszę o liczny udział w Zebraniu.


Sołtys Sołectwa Strażów
Grzegorz Morycz

Dodaj komentarz