Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów – 25.09.2016 r.

Sołtys Sołectwa Strażów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów w dniu 25 września 2016r (niedziela) o godzinie 14:00 (w pierwszym termin) i o godzinie 14:15 (w drugim terminie).

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
Z W O Ł U J Ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 25.09.2016 roku (niedziela)
I Termin Zebrania o godz. 14:00,
II Termin Zebrania o godz. 14:15.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Strażowie


Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w/s przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2017 rok dla Sołectwa Strażów.
3. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadań inwestycyjnych w Sołectwie Strażów.
4. Informacja na temat rozbudowy Zespołu Szkół w Strażowie o Przedszkole.
5. Sprawy różne, wnioski i zapytania.


Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.
Sołtys Sołectwa Strażów
Grzegorz Morycz

Dodaj komentarz