OGŁOSZENIE XXV SESJA RADY GMINY KRASNE – 11.07.2016 r.

OGŁOSZENIE
XXV SESJA RADY GMINY KRASNE
odbędzie się w dniu
11 lipca 2016 r. o godz. 12 00
w Urzędzie Gminy Krasne,
parter, sala nr 2.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3. o uchyleniu uchwały w/s współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego,
2.4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne,
2.5. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Krasne.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE

Ogłoszenie i porządek obrad.

źródło: gminakrasne.pl