OGŁOSZENIE XXI SESJA RADY GMINY KRASNE – 16.03.2016 r.

OGŁOSZENIE
XXI SESJA RADY GMINY KRASNE
odbędzie się w dniu
16 marca 2016 r. o godz. 12 00w sali GOKiB w Krasnem

Porządek sesji:
1.    Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2.    Podjęcie uchwał w/s:
2.1.    zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.2.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3.    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne,
2.4.    rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem,
2.5.    uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi oraz wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia,
2.6.    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem,
2.7.    nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne (dz. nr 1692/2, 1708),
2.8.    obciążenia  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Krasne położonej w obrębie Malawa gm. Krasne (dz. nr 1258/3),
2.9.    obciążenia  nieruchomości  będącej  w  użytkowaniu  wieczystym  Gminy Krasne położonej w obrębie Rzeszów-Załęże (dz. nr 120/15),
2.10.    przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Matysówka” w Krasnem obejmującego tereny mieszkaniowe, produkcyjne usługowe oraz cmentarz  parafialny w Krasnem,
2.11.    przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  terenu  osiedla  mieszkaniowego   „Księże   Pola” w Krasnem,
2.12.    zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Malawa na lata 2008- 2015.
3.    Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2015 rok oraz planów pracy na 2016 rok.
4.    Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli   na   poszczególnych    stopniach    awansu    zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
6.    Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
7.    Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
8.    Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący Rady Gminy Krasne

źródło: gminakrasne.pl