Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Krasne informuje, że w terminie od 15 do 22 lutego 2016 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasne do realizacji w 2016 r.

Dotacją objęte są koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Formularz wniosku o dotację dostępny jest w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007  Krasne 121 pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15: 30. Ponadto formularz wniosku dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związane z wymiana pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne.
  2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związane z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne.

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy Krasne, 36-007  Krasne 121 pok. nr 27 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 8555931.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a w przypadku nieruchomości lub obiektu do których tytuł prawny posiada kilka osób, zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynku (dotyczy demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest).
  3.  Pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu, do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego.

TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE

źródło: gminakrasne.pl