ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW 01.02.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 5941)
oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów, z w o ł u j ę
ZEBRANIE WIEJSKIE
SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 01.02.2015 roku
o godz. 11:30 w DOMU STRAŻAKA
w STRAŻOWIE

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja nt. budżetu gminy Krasne na 2015 r.
3. Informacja nt. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa.
4. Informacja nt. zasad wyboru sołtysa w sołectwie Strażów.
5. Sprawy różne, wnioski i zapytania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

Sołtys Sołectwa Strażów
Marian Jachowicz