II sesja rady gminy Krasne nowej kadencji 2018-2023 – 28.11.2018 r.

II sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2).

Zgodnie z nowo dodanym przepisem art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Mieszkańcy sami zobaczą jak glosują nowi radni nad poszczególnymi uchwałami i czy realizują swoje programy wyborcze.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwał w/s:
  1. wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości,
  2. obniżenia ceny skupu żyta,
  3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna,
  4. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  6. dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne,
  7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018,
  8. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  9. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne,
  10. zmiany delegatów do reprezentowania Gminy Krasne na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  11. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Strażów gm. Krasne,
  12. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne,
  13. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne,
  14. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 4. Zamknięcie sesji.

UCHWAŁA Nr II/11/2018 RADY GMINY KRASNE z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Krasne, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość .

 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

– … zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób,

–  … zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 3 do 4 osób,

–  … zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości …. zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.
 • 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2019 roku.

UCHWAŁA NR II/ 15 / 2018 RADY GMINY KRASNE z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1, ust. 2, ust. 3  i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1260) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.936);

uchwala się co następuje:

 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Krasne w wysokości:

 1. a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  4 700,00 zł,
 2. b) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł,
 3. c) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 4. d) dodatek specjalny w kwocie 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17.11.2018 roku.


Pliki do pobrania

ii.7.18_ws.__stawek_kwotowych_podatku_od_nieruchomosci_2019_r._2.doc

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz