Kolejna LXI sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym

Kolejna LXI sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym przed zaprzysiężeniem nowych radnych na kolejną kadencję odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2).

Warto dodać, że po październikowych wyborach samorządowych, w 15-osobowej nowej radzie gminy Krasne, aż 9 radnych będzie w opozycji wobec Wilhelma Woźniaka, który w wyborach na wójta w drugiej turze pokonał Jacka Maternię.

Kadencja obecnej rady gminy wybranej na lata 2014-2018 potrwa do 16 listopada.

Po  wyborach samorządowych do rady gminy Krasne w kadencji 2018-2023 otrzymali mandat do sprawowania funkcji radnego:

z KWW Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze „RAZEM”:
Barbara Tekiela – Krasne:
Agnieszka Baranowska – Krasne;
Małgorzata  Kula – Krasne;
Tomasz Bałchan – Malawa;
Grzegorz  Morycz – Strażów.

z KWW Głos Mieszkańców Gminy Krasne:
Joana Bonowicz – Malawa;
Jarosław Tama – Strażów;
Artur Międlar Malawa;
Józef Fejdasz – Krasne.

Wnioskowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwał w/s:
  1. o zmianie uchwały w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  4. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
  5. upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok,
  6. podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  7. powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
przewodniczący rady gminy Krasne


UCHWAŁA NR LXI/456/2018 RADY GMINY KRASNE z dnia z dnia 09 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

 uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia w celu zabezpieczenia pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

§ 2. Poręczenie, o którym mowa w § 1, udziela się do wysokości 714.120,00 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100), na okres od dnia podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2018 r. do dnia 31 grudnia 2028 r., z uwzględnieniem następującego harmonogramu spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w latach 2019-2028:

 • w 2019 r. – 48.329,00 zł;
 • w 2020 r. – 81.250,00 zł;
 • w 2021 r. – 79.888,00 zł;
 • w 2022 r. – 78.611,00 zł;
 • w 2023 r. – 77.249,00 zł;
 • w 2024 r. – 75.887,00 zł;
 • w 2025 r. – 74.610,00 zł;
 • w 2026 r.  – 248,00 zł;
 • w 2027 r. – 71.971,00 zł;
 • w 2028 r. – 53.077,00 zł.

§ 3.

 1. Źródłem pokrycia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia będą dochody własne Gminy Krasne.
 2. Środki, o których mowa w § 2, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Krasne w latach 2019-2028 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej w danym roku budżetowym.
 3. Odpowiedzialność Gminy Krasne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku udzielenia poręczenia do kwot zabezpieczonych każdorazowo w uchwale budżetowej w latach 2019-2028.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LXI/457/2018 RADY GMINY KRASNE z dnia 09 listopada 2018 roku
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);

uchwala się,  co następuje:

 § 1. 

 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok do wysokości 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Budowa drogi na terenie miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów – Załęże”.
 2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowane
  z dochodów własnych gminy w 2019 roku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:

źródło: www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/lxi-sesja-rady-gminy-krasne,439.html

Dodaj komentarz