Kolejna LX sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym

LX sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 13:00 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2).

Wnioskowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
2.4. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
przewodniczący rady gminy Krasne

Pliki do pobrania


UCHWAŁA NR LX/452/2018 RADY GMINY KRASNE z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

 uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia w celu zabezpieczenia pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

§ 2. Poręczenie, o którym mowa w § 1, udziela się do wysokości 714.120,00 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100), na okres od dnia podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2018 r. do dnia 31 grudnia 2028 r., z uwzględnieniem następującego harmonogramu spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w latach 2019-2028:

 • w 2019 r. – 48.329,00 zł;
 • w 2020 r. – 81.250,00 zł;
 • w 2021 r. – 79.888,00 zł;
 • w 2022 r. – 78.611,00 zł;
 • w 2023 r. – 77.249,00 zł;
 • w 2024 r. – 75.887,00 zł;
 • w 2025 r. – 74.610,00 zł;
 • w 2026 r.  – 248,00 zł;
 • w 2027 r. – 71.971,00 zł;
 • w 2028 r. – 53.077,00 zł.

§ 3.

 1. Źródłem pokrycia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia będą dochody własne Gminy Krasne.
 2. Środki, o których mowa w § 2, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Krasne w latach 2019-2028 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej w danym roku budżetowym.
 3. Odpowiedzialność Gminy Krasne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku udzielenia poręczenia do kwot zabezpieczonych każdorazowo w uchwale budżetowej w latach 2019-2028.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

źródło: gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/ogloszenie,434.html

 

Dodaj komentarz