Kolejna LIX sesja rady gminy Krasne – 18.10.2018 r.

Weksle i kredyty. Kolejne upoważnienia dla wójta do zaciągania kolejnych długów na 3 dni przed wyborami! LIX sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 14:00 w budynku UG Krasne (parter, sala nr 2).

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
1. upoważnienia wójta gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok,
2. upoważnienia wójta gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego,
3. aktualności Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Krasne w latach 2014-2018.
3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji rady gminy.
4. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
przewodniczący rady gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Pliki do pobrania


Kolejne zadłużanie naszej gminy Krasne przez radnych na kwotę 6.068.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 5.095.000,00 zł, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Gmina Krasne”

Dodaj komentarz